Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 28

Umowa kontraktacji - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

Umowa kontraktacji Przez umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć w swoim gospodarstwie, oznaczoną w treści umowy ilość produktów rolnych określonego rodzaju. Kontraktujący, czyli podmiot, dla którego mają być te produk...

Własność rolnicza i jej funkcje - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1050

Własność rolnicza i jej funkcje Cechami wspólnymi własności wg. prawa cywilnego oraz wg. prawa rolnego to, że: jest to prawo wyrażające najszerszy zakres stosunku podmiotu do dóbr materialnych, jest to prawo charakteryzujące się szczególną e...

Wpływ ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1624

Wpływ ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wykonywanie własności nieruchomości Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości, co pozwala zauważyć, iż wykonywanie prawa własno...

Założenia podatku rolnego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686

Założenia podatku rolnego Podatek rolny jest podstawowym podatkiem obciążającym rolnictwo. Jest to niejako substytut podatku dochodowego w zakresie działalności rolniczej lub leśnej. Stanowi dochód budżetu gminy Podatek rolny wprowadzono ustawą z 1984 r. Obowiązek podatkowy w podatku rolnym ciąży...

Zapis gospodarstwa rolnego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Zapis gospodarstwa rolnego Definicja : Spadkobierca może przez rozporządzenie testamentowe zobowiązać spadkodawcę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby ( art. 968 §1 KC ) Do...

Zasady i tryb obrotu dzierżawnego nieruchomościami

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Zasady i tryb obrotu dzierżawnego nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa Zasady dzierżawy gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa stanowią osobny tryb wydzierżawiania gruntów rolnych . Zasady dzierżaw...

Zasady i tryb ochrony gruntów rolnych i leśnych

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1022

Zasady i tryb ochrony gruntów rolnych i leśnych Gruntami rolnymi, w rozumieniu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych są grunty: 1) określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne, 2) pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, słu...

Zasady i tryb scalania gruntów rolnych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 868

Zasady i tryb scalania gruntów rolnych Przez scalenie (komasację) należy rozumieć zamianę nieruchomości rozdrobnionych lub o nieprawidłowej konfiguracji, należących do różnych podmiotów i znajdujących się na określonym obszarze, w celu tworzenia korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie...

Zasady sprzedaży nieruchomości rolnych

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

Zasady sprzedaży nieruchomości rolnych (i ich części składowych) z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Sprzedaż nieruchomości jest cywilnoprawną formą dysponowania Zasobem Własności Rolnej SP. Sprzedaż nieruchomości państwowych prowadzi Agencja Własności Rolnej Skarbu państwa lub upoważniony prz...

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego Przedmiotem zniesienia współwłasności są w istocie poszczególne składniki gospodarstwa, które doń wchodzą pod tytułem prawnym własności. Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności w drodze umowy bądź orzeczenia sadowego. Przy umown...