Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 29

Niektóre szczególne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej - prawo o...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

Niektóre szczególne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej W prawie ochrony środowiska Odesłanie do przepisów kodeksu cywilnego To samo rozumienie szkody (choć rozszerzona bo chodzi o szkody w środowisku pojmowanym jako „dobro wspólne”) Te same podstawy odpowiedzialności Rozszerzenie odpowied...

Obrót prawami emisji do powietrza - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Obrót prawami emisji do powietrza Protokół z Kioto obowiązek redukcji emisji Jednym z jego instrumentów jest handel limitami emisji gazów cieplarnianych między państwami zwłaszcza CO2 i metan Rozdział uprawnień do emisji - plan krajowy...

Obszary Natura 2000 - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

Obszary Natura 2000 Tworzy się je dla: obszarów specjalnej ochrony ptaków (←dyrektywa ptasia) specjalnych obszarów ochrony siedlisk (←dyrektyw...

Obszary ograniczonego użytkowania - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

Obszary ograniczonego użytkowania Jeżeli pomimo zastosowania najlepszych możliwych metod nie da się dotrzymać standardów jakości środowiska poza zakładem to tworzy się obszar ograniczonego użytkowania dla: Oczyszczalni ścieków Składowisk odpadów Kompostowni Tras komunikacyjnych Lotnisk Linii ...

Ochrona środowiska a prawo własności - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

Ochrona środowiska a prawo własności Ochrona konstytucyjna podlega ograniczeniom Wymagania ochrony środowiska mogą uzasadniać ograniczenie ale w stopniu nie naruszającym istoty prawa własności Ochrona środowiska to cel publiczny uzasadniający wywłaszczenie Wykup i odszkodowanie w ustawie

Ochrona humanitarna zwierząt - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

Ochrona humanitarna zwierząt Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt Art. 1 - zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” Ale do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ...

Ochrona indywidualna - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

Ochrona indywidualna Formy ochrony indywidualnej: Pomniki przyrody Stanowiska dokumentacyjne Użytki ekologiczne Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe Utworzenie - rozporządzeniem wojewody (ew. uchwałą rady gminy) Treść aktu o utworzeniu: Nazwa Lokalizacja chronionego obiektu Organ sprawujący n...

Ochrona powietrza - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Ochrona powietrza Celem - jak najlepsza jakość powietrza Przez utrzymywanie emisji substancji zanieczyszczających na poziomie najwyżej dopuszczalnym Podstawowym instrumentem - pozwolenie emisyjne Ocena jakości powietrza W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Minimum raz/5 lat wojewódzki i...