Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 27

Podstawowe założenia systemu ubezpieczeń - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 826

Podstawowe założenia systemu ubezpieczeń społecznych rolników Ubezpieczenie społeczne stanowi system zagwarantowanych ustawowo i związanych z pracą świadczeń o charakterze roszczeniowym, pokrywającym potrzeby wywołane przez zdarzenia losowe lub inne zrównane z nimi zdarzenia, spełnianych przez zobo...

Pojęcie, przedmiot i źródła prawa rolnego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 525

Pojęcie, przedmiot i źródła prawa rolnego DEFINICJA STATYCZNA Prawo rolne to całokształt norm prawnych regulujących stosunki społeczne związane z kształtowaniem ustroju rolnego, w tym także produkcji rolnej i rynku rolnego, a także związane z...

Postępowanie w sprawach indywidualnych - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Postępowanie w sprawach indywidualnych z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników Prezes Kasy wydaje decyzje w sprawach: 1) podlegania ubezpieczeniu oraz ustania ubezpieczenia, a także wysokości należności z tytułu składek na ubezpieczenie, 2) przedłużenia prawa do renty rolniczej szkoleniowej...

Pojęcie, przedmiot i źródła prawa żywnościowego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1043

Pojęcie, przedmiot i źródła prawa żywnościowego Prawo rolne to dyscyplina dla której produkt rolny jest produktem wyjściowym. Prawo żywnościowe zaczęło rozwijać się głównie wokół kwestii związanych z wytwarzaniem pomocowe obrotem produktem rolnym przetworzonym, przeznaczonym do spożycia przez ludzi...

Prawo pierwokupu w przepisach prawno rolnych

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847

Prawo pierwokupu w przepisach prawno-rolnych Przeniesienie własności nieruchomości rolnej na podstawie umowy sprzedaży Współwłaściciel Przysługuje: W razie sprzedaży przez współwłaściciela nieruchomości rolnej udziału we współwłasności lub w c...

Przekazanie gospodarstwa rolnego za rentę strukturalną

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840

Przekazanie gospodarstwa rolnego za rentę strukturalną Warunki i tryb udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych określa rozporządzenie RM z 30 kwietnia 2004 roku. Podmiotem, który może przekazać gospodarstwo rolne za renę strukturalna, jest rolnik, a więc - zgodnie z definicją...

Rodzaje świadczeń z tytułu ubezpieczenia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

Rodzaje świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników, przesłanki ich nabycia, zawieszenie prawa do świadczeń Katalog świadczeń z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO, CHOROBOWEGO I MACIERZYŃSKIEGO obejmuje: - jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu...

Spółdzielnie rolnicze - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

Spółdzielnie rolnicze (rodzaje, członkostwo, powstanie, likwidacja) Obowiązujące prawo spółdzielcze wyróżnia dwie kategorie spółdzielni produkcji rolnej: Rolnicze spółdzielnie produkcyjne, Inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną. Podstawowym aktem prawnym regulującym system organizacyjno...

Użytkowanie wkładu gruntowego w spółdzielni produkcji rolnej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Użytkowanie wkładu gruntowego w spółdzielni produkcji rolnej Wkłady w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, służące zapewnieniu materialnych czynników produkcji dla działalności zespołowego gospodarstwa rolnego , mają charakter wkładów gruntowych lub pieniężnych. W przypadku gospodarki finansowej ro...

Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rolne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie (obowiązkowe, dobrowolne) Obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie: - obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego; - obowiązkowe ubezpieczenia budynków w gospodarstwie rolnym od ognia i innych zdarzeń losowych; Ubez...