Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 168

Sposób obliczania terminów-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Podaj sposób obliczania terminów. Kwestia ta uregulowana jest w art. 123 i 124 kpk. Zgodnie z art. 123 §1, do biegu terminu nie wlicza się dnia, od którego liczy się ten termin (czyli początkiem biegu terminu jest zawsze dzień następny po dniu, od którego się go liczy). Koniec terminu liczonego w t...

Warunki przedstawienia zarzutów-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

Podaj warunki przedstawienia zarzutów Postępowanie przygotowawcze wszczyna się w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa niezależnie od tego czy sprawca jest znany. Oznacza to ,że postępowanie przygotowawcze w pierwszej fazie po jego wszczęciu może toczyć się „w sprawie” a jego...

Klasyfikacja czynności procesowych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Pojecie i klasyfikacja czynności procesowych (zob. rozdział VIII), tu wystarczy jedynie zauważyć, że zakaz powyższy nie dotyczy opinii biegłego, która może być złożona na piśmie lub ustnie w zależności od polecenia organu procesowego (art. 200 § l), oraz że sam kodeks dopuszcza umożliwienie podejrz...

Pokrzywdzony-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

POKRZYWDZONY Pokrzywdzony w zasadzie działa w postępowaniu karnym samodzielnie i bezpośrednio. Jeżeli nie jest on osobą fizyczną, czynności procesowe dokonywane są przez organ uprawniony do działania w jego imieniu. Jeżeli zaś jest to osoba fizyczna, ale małoletnia lub ubezwłasnowolniona, prawa pok...

Procesowy tryb wniesienia aktu oskarżenia-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714

Procesowy tryb wniesienia aktu oskarżenia Według art. 10 § 1- zasada legalizmu, organ powołany do ścigania przestępstw jest obowiązany do wszczęcia i przeprowadzenia post. przygotowawczego, a oskarżyciel publiczny także do wniesienia i popierania oskarżenia. Wszczęcie postępowania sądowego następuj...

Przebieg postępowania głównego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Przebieg postępowania głównego: I. Wniesienie aktu oskarżenia 1. Postępowanie przejściowe: a. wstępna kontrola oskarżenia - ma ona charakter formalny i merytoryczny - umorzenie postępowania - zawieszenie postępowania - zwróceni...

Cele i przedmiot prawa karnego procesowego-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Przedstaw cele i przedmiot prawa k. procesowego. Prawne uregulowanie przebiegu postępowania karnego ma na celu przede wszystkim zapewnienie prawidłowych skutecznych sposobów ścigania sprawców przestępstw, wyeliminowanie dowolności w działaniu organów procesowych oraz właściwe ustalenie pozycji proc...

Czynności związane z przedstawieniem zarzutów w śledztwie i dochodzeni...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1463

Przedstaw czynności związane z przedstawieniem zarzutów w śledztwie i dochodzeniu. Instytucja przedstawienia zarzutów w swej podstawowej ,pełnej formie ,występującej przede wszystkim w śledztwie(art313§1kpk) składa się z trzech czynności . Jeżeli dane istniejące w chwili wszczęcia śledztwa albo doc...