Procesowy tryb wniesienia aktu oskarżenia-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesowy tryb wniesienia aktu oskarżenia-opracowanie - strona 1 Procesowy tryb wniesienia aktu oskarżenia-opracowanie - strona 2 Procesowy tryb wniesienia aktu oskarżenia-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Procesowy tryb wniesienia aktu oskarżenia Według art. 10 § 1- zasada legalizmu, organ powołany do ścigania przestępstw jest obowiązany do wszczęcia i przeprowadzenia post. przygotowawczego, a oskarżyciel publiczny także do wniesienia i popierania oskarżenia. Wszczęcie postępowania sądowego następuje na zadanie uprawnionego oskarżyciela lub innego podmiotu. Oskarżycielem publicznym przed wszystkimi sadami jest prokurator , inny organ państwowy może być oskarżycielem publicznym z mocy szczególnych przepisów ustawy - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości (13.06.2003) określa organy uprawnione obok Policji do prowadzenia dochodzenia - wydany na podstawie art. 325 d. Organy uprawnione do prowadzenia dochodzeń mogą również w tym zakresie wnosić i popierać oskarżenie przed sadem I instancji w pos. uproszczonym. Organami tymi są: organy Inspekcji Handlowej, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, urzędy skarbowe i inspektorzy kontroli skarbowej, Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, organom Staży Granicznej, Wymienione w rozporządzeniu organy nie mogą wykonywać swoich uprawnień, jeżeli akt wnosi i popiera prokurator, stanowi to potwierdzenie miejsca prokuratora w hierarchii organów ścigania i oskarżenia.
Do wystąpienia z oskarżeniem w trybie uproszczonym, oraz prowadzenia dochodzeń z mocy ustaw szczególnych, mają: Straż Leśna Lasów Państwowych, organy parków narodowych, Państwowa Straż Łowiecka. W sprawach o przestępstwa skarbowe - finansowy organ dochodzenia. Ponadto uprawnieni do wnoszenia aktów oskarżenia w warunkach określonych przepisami są oskarżyciel prywatny (art. 59 §1 i 487) oraz oskarżyciel posiłkowy (art. 55).
Podstawową formą żądania wszczęcia postępowania sądowego stanowi AKT OSKARŻENIA. Jest on wnioskiem o wszczęcie postępowania sądowego i rozpoznanie sprawy przez sąd, a także wnioskiem o ukaranie oskarżonego. Przez wskazanie w akcie oskarżenia osoby oskarżonej (lub oskarżonych) wyznacza się granice podmiotowe post. sądowego, przez określenie czynu zarzucanego (lub czynów zarzucanych - granice przedmiotowe post. Rozpoznanie w toczącym się post. nowego zarzutu przeciw oskarżonemu, nieobjętego aktem oskarżenia (rozszerzenie granic przedmiotowych), jest możliwe jedynie wtedy, gdy oskarżony wyrazi na to zgodę (art. 398 §1). Wyznaczone granice dają gwarancję oskarżonemu, że będzie sądzony tylko w granicach wyznaczonych zarzutem aktu oskarżenia i bez jego zgody granice te nie mogą być przekroczone.
Rozróżnia się zwykły akt oskarżenia, szczególne akty oskarżenia i zastępcze formy aktu oskarżenia. Akt oskarżenia (zawierający uzasadnienie) obejmuje sformułowanie i usystematyzowanie wyników post. przygotowawczego (funkcja bilansująca aktu oskarżenia) oraz wskazanie dowodów na poparcie aktu oskarżenia.

(…)

… pokrzywdzeni powinni dochodzić swoich roszczeń majątkowych wynikających z przestępstwa. W myśl art.. 334 §2, pokrzywdzonego należy pouczyć o uprawnieniach związanych z dochodzenia roszczeń majątkowych.
Należy pamiętać, że w razie skazania lub warunkowego umorzenia postępowania, w wypadkach wskazanych w ustawie, sąd orzeka nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz