Uniwersytet Śląski w Katowicach - strona 167

Pojęcia osoby podejrzewanej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

Podaj pojęcia osoby podejrzewanej , osoby podejrzanej ,podejrzanego i oskarżonego Podejrzany to osoba co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów ,albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. ...

Pojęcie biegłego i wiadomości specjalnych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

Podaj pojęcie biegłego i wiadomości specjalnych. W orzecznictwie SN wskazuje się, że do wiadomości specjalnych należy zaliczyć wszelkie te wiadomości oraz umiejętności, które wykraczają poza przeciętne i praktyczne, nie należą zaś do nich jedynie „wiadomości dostępne dla dorosłego człowieka o odpow...

Pojęcie i rodzaj środków zapobiegawczych-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 553

Podaj pojęcie i rodzaj środków zapobiegawczych. Określane także jako środki zapobiegające uchlaniu się od sądu. Są to środki przymusu stosowane wobec oskarżonego w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego ciężki...

Pojęcie instytucji przedawnienie zarzutów-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 581

Podaj pojęcie, cel i procesowe znaczenie instytucji przedstawienia zarzutów. W myśl art.71 §1 za podejrzanego uważa się osobę , co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów , albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w...

Pojęcie zatrzymania rzeczy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

Podaj pojęcie, cel i podstawy faktyczne przeszukania i zatrzymania rzeczy. Zatrzymanie rzeczy , w tym przesyłek i korespondencji (art.217 i 218) dotyczy: pojęcie - rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie, korespondencję, przesyłki oraz wykazy połączeń telekom.(bilingi), korespondencje przesyłaną po...

Podaj powody oddalenia powództwa cywilnego przez sąd-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 938

Podaj powody oddalenia powództwa cywilnego przez sąd. W przedmiocie powództwa cywilnego kodeks przewiduje dwa rodzaje rozstrzygnięć: formalne i merytoryczne. Do tych pierwszych należą: przyjęcie powództwa, odmowa przyjęcia powództwa i pozostawienie powództwa bez rozpoznania; do drugich - uwzględnie...

Procesowy tryb składania wniosków i oświadczeń przez strony procesowe-...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

Podaj procesowy tryb składania wniosków i oświadczeń przez strony procesowe. Oświadczenia procesowe składane mogą być w zasadzie w formie ustnej lub pisemnej, a więc w postaciach werbalnych. Są to zatem czynności ustne lub pisemne. Możliwe jest jednak także składanie ich przez strony lub innych ucz...

Przesłanki tymczasowego zajęcia mienia ruchomego i tryb postępowania w...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

Podaj przesłanki tymczasowego zajęcia mienia ruchomego i tryb postępowania w tym zakresie- art.291 art. 291 - przest.przeciwko mieniu lub wyrządzenie szkody w mieniu. Podmiot uprawniony: Policja, finansowe org.dochodzenia, jeżeli ujawniły przest, przest.skarbowe lub wykroczenie, jeśli zachodzi obaw...

Przesłanki warunkowego umorzenia postępowania przygotowawczego-opracow...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Podaj przesłanki warunkowego umorzenia postępowania przygotowawczego. Art. 11 postępowanie w sprawie o występek, zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 5, można umorzyć, jeżeli orzeczenie wobec oskarżonego kary byłoby oczywiście niecelowe ze względu na rodzaj i wysokość kary prawomocnie orzeczo...

Przykładowe przyczyny skierowania sprawy przez prezesa sądu na posiedz...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Podaj przykładowe przyczyny skierowania sprawy przez prezesa sądu na posiedzenie . Przedstaw procedurę skazania sprawcy bez przeprowadzania rozprawy głównej art. 339 § 1 pkt 2 387, 388, Art. 339.   § 1. Prezes sądu kieruje sprawę na posiedzenie, jeżeli:    1)  prokurator złożył wniosek o orzeczenie...