Uniwersytet Łódzki - strona 237

Akty jednostronne państw - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

AKTY JEDNOSTRONNE PAŃSTW Jednostronne oświadczenie państwa może (pod pewnymi warunkami, o których mowa dalej) stanowić źródło prawnomiędzynarodowego zobowiązania. Wynika to z zasady dobrej wiary, która stanowi m. in., że co prawda państwo w stosunkach z innymi państwami związane jest jedynie swo...

Charakter norm zwyczajowych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Charakter norm zwyczajowych: 1. zwyczaje regionalne, powstające w związku z istnieniem powszechnej praktyki regionalnej. Obowiązują one wyłącznie między państwami danego regionu i nie rodzą skutków prawnych dla państw trzecich (np. azyl dyplomatyczny w

Efektywna władza - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1092

EFEKTYWNA WŁADZA Elementem tworzącym państwo jest wreszcie władza, którą sprawuje efektywną kontrolę nad ludnością zamieszkującą terytorium. Podkreślić należy, że forma rządu nie ma znaczenia, istotne jest natomiast, by istniała władza wykonująca funkcje rządowe i faktycznie zdolna do reprezento...

Hierarchia norm prawa międzynarodowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686

HIERARCHIA NORM PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO W zupełnie wyjątkowych sytuacjach, ze względu na treść norm, możemy mówić o ich wyższości hierarchicznej: 1. Normy ius cogens - są to imperatywne normy prawa międzynarodowego, uznana za taką przez społeczność międzynarodową jako taką, od której dyspozycji n...

Immunitet suwerenny państwa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1372

IMMUNITET SUWERENNY PAŃSTWA Konstrukcja prawna immunitetu państwa wykształciła się w prawie międzynarodowym najpóźniej w XIX w. Immunitet miał zapewnić poszanowanie suwerenności w sytuacji, gdy majątek państwa bądź jego organy skonfron...

Jurysdykcja legislacyjna - podstawowe pojęcia - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

JURYSDYKCJA LEGISLACYJNA - podstawowe pojęcia Pytanie o zakres jurysdykcji legislacyjnej jest jednocześnie pytaniem o to: w stosunku do kogo - zgodnie z prawem międzynarodowym - może obowiązywać prawo ustanowione przez dane państwo. Amerykańska ustawa Helmsa-Burtona z 1996 roku Pełna nazwa usta...

Jurysdykcja na obszarach morskich - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 777

JURYSDYKCJA NA OBSZARACH MORSKICH Regulacja uprawnień władczych państw na obszarach morskich opiera się na założeniu, że Ocean Światowy podzielony jest na strefy, a w każdej strefie uprawnienia państw są skonstruowane są odmiennie. Obszary morskie, pod względem prawnym, można podzielić na: 1/ O...

Konswekwencje aktu międzynarodowo bezprawnego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

KONSEKWENCJE AKTU MIĘDZYNARODOWO BEZPRAWNEGO Państwo odpowiedzialne za akt międzynarodowo bezprawny zobowiązane jest do: 1. zaprzestania naruszeń zobowiązania międzynarodowego; 2. zagwarantowania - jeżeli okoliczności tego wymagają - że naruszenia nie będą się powtarzać; 3. reparacji. Formami ...

Kontratypy w prawie międzynarodowym - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

KONTRATYPY W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM W przypadkach, w których zachodzi jedna bądź więcej okoliczności wyłączających bezprawność aktu, państwo nie ponosi odpowiedzialności międzynarodowej za ten akt. Okoliczności wyłączające bezprawność aktu danego państwa to: 1. ważna zgoda innego państwa, która...

Kwestia hierarchii źródeł i hierarchii norm w prawie - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Daranowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

KWESTIA HIERARCHII ŹRÓDEŁ I HIERARCHII NORM W PRAWIE W prawie wewnętrznym istnieje hierarchia źródeł prawa (w znaczeniu formalnym): Art. 188 Konstytucji: Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach: 1) zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją; 2) zgodności ustaw z ratyfikowanymi umow...