Akty jednostronne państw - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akty jednostronne państw - wykład - strona 1 Akty jednostronne państw - wykład - strona 2 Akty jednostronne państw - wykład - strona 3

Fragment notatki:

AKTY JEDNOSTRONNE PAŃSTW
Jednostronne oświadczenie państwa może (pod pewnymi warunkami, o których
mowa dalej) stanowić źródło prawnomiędzynarodowego zobowiązania. Wynika to z
zasady dobrej wiary, która stanowi m. in., że co prawda państwo w stosunkach z innymi
państwami związane jest jedynie swoją wolą, ale (z drugiej strony) wolą tą jest związane
w pełni. Można zatem prawnie domagać się od państwa postępowania zgodnego z jego
jednostronnym oświadczeniem. Z tego powodu mówimy, że akty jednostronne są
źródłem zobowiązań międzynarodowych.
Wyróżnia się pięć typów aktów jednostronnych:
1. Przyrzeczenie, to akt, na podstawie którego państwo zobowiązuje się zachowywać w
określony sposób w przyszłości.
Deklaracja Ministra Sprawa Zagranicznych Kuby w sprawie dostawy szczepionek do Urugwaju (2002 rok)
W 2001 roku rząd Urugwaju wyraził gotowość nabycia od Kuby partii szczepionek przeciwko zapaleniu opon mózgowych. Dnia 4 kwietnia 2002 roku Minister Spraw Zagranicznych Kuby zapowiedział wysłanie szczepionek oświadczając jednocześnie, że Kuba traktuje dostawę jako darowiznę, nie zaś jako transakcję handlową. MSZ Kuby zwrócił się zatem do władz urugwajskich, by wartość przesyłki nie była potrącana z kwotą długu Kuby wobec Urugwaju. Oświadczenie Kuby potraktować należy jako przyrzecznie, że w przyszłości nie będzie się ona domagać zapłaty za dostawę szczepionek (rozliczenia wartości przesyłki).
2. Zrzeczenie się, to akt, na podstawie którego państwo rezygnuje z dotychczas
przysługujących mu praw (roszczeń). Np. Zrzeczenie się przez Polskę roszczeń przysługujących jej na podstawie Układu Poczdamskiego
Układ poczdamski podpisany w 1945 roku określał m. in. zasady zaspokojenia radzieckich roszczeń odszkodowawczych. Stwierdzał także, że ZSRR zobowiązuje się zaspokoić polskie roszczenia odszkodowawcze (w stosunku do Niemiec) z przypadającego dlań udziału.
Dnia 23 sierpnia 1953 roku rząd polski wydał oświadczenie o zrzeczeniu się przysługującej Polsce - a niespłaconej jeszcze - części niemieckich reparacji wojennych. Oświadczenie miało następującą treść: „Zważywszy, że Niemcy w znacznej części wykonały już swoje zobowiązanie w zakresie spłaty reparacji wojennych; biorąc także pod uwagę, że dalszy pokojowy rozwój państwa niemieckiego zależy od poprawy jego sytuacji ekonomicznej - rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej podjął decyzję, skutkującą od dnia 1 stycznia 1954 roku, o zrzeczeniu się przysługujących mu reparacji [...]”. Oznacza to, że po jednostronnym zrzeczeniu się reparacji, nie mogą być one skutecznie dochodzone przez Polskę na płaszczyźnie prawnomiędzynarodowej.


(…)

…, to powinno jednocześnie „honorować” paszporty przez ten rząd wystawione oraz akceptować jego prawo do wykonywania opieki dyplomatycznej nad obywatelami państwa B.
Dnia 5 lipca 1945 roku rząd brytyjski uznał Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej w Warszawie, wycofując uznanie dla tzw. Rządu londyńskiego. Od tego mementu rząd brytyjski w stosunku do obywateli polskich (mimo istnienia rządu londyńskiego) :
- akceptował…
… Rosyjska wydała jednostronne oświadczenie zawierające protest przeciwko działaniu Turkmenistanu. Stwierdzano w nim m. in., że:
- Morze Kaspijskie jest w istocie rzeczy jeziorem, a zatem nie znajdują doń zastosowania normy Konwencji ONZ o prawie morza z 1982 roku;
- w dalszym ciągu obowiązują traktaty zawarte z Iranem;
- ustanowienie nowego reżimu prawnego przedmiotowego akwenu możliwe jest wyłącznie…
…, że w 10-cio milowym pasie przybrzeżnym wyłączne uprawnienie w zakresie rybołówstwa przysługiwało statkom państwa nadbrzeżnego. Pas ten nie wchodził jednak w skład terytorium państwa nadbrzeżnego. W 1993 roku (po rozpadzie ZSRR) Turkmenistan przyjął ustawę o granicy państwowej ustanawiającą na wodach Morza Kaspijskiego granicę turkmeńskiego morza terytorialnego (opierając się w tej mierze po części…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz