Uniwersytet Łódzki - strona 137

System finansowy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

System finansowy SF to zbiór zasad i form organizacyjnych regulujących mechanizmy finansowe SF służy zapewnieniu sprawnego funkcjonowania finansów SF to organizacyjno - prawna strona funkcjonowania finansów, obejmuje prawo i aparat finansowy Kryteria racjonalności systemu finansowego Efektywnoś...

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej Wskaźnik bieżącej płynności finansowej informuje o zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań w oparciu o aktywa obrotowe. Jest to podstawowy wskaźnik płynności finansowej. Ukazuje stopień po...

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego (wskaźnik długu): Wskaźnik ten nosi miano wskaźnika zadłużenia lub też ryzyka. Jako zobowiązania długoterminowe przyjmowane są wszystkie zobowiązania z terminem płatności przekraczającym 1 rok (np. kredyty i pożyczki długoterminowe, wyemitowane obligacje). Pożą...

Wskaźniki rentowności - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595

Wskaźniki rentowności Wskaźnik rentowności kapitału całkowitego W tej postaci wskaźnik ten jest miarą efektywności całości zainwestowanego kapitału, niezależną od struktury kapitałowej (finansowej). Nadaje się więc do porównań firm o zróżnicowanych poziomach zadłużenia. Wskaźnik rentowności aktywó...

Wybrane cechy gospodarki realnego socjalizmu - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3479

Wybrane cechy gospodarki realnego socjalizmu Hierarchiczna struktura władzy Kierownicza rola PZPR Nadrzędna rola planu o charakterze rzeczowym Produkcja dla produkcji Tłumiona inflacja Gospodarka realnego socjalizmu gospodarką niedoborów Luka inflacyjna i nawis inflacyjny Bierna rola pieniąd...

Podstawy wiedzy o finansach - zaliczenie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 70
Wyświetleń: 735

Regulacja bazy monetarnej to sposób regulacji podaży pieniądza przy założeniu, że: Istnieje stała relacja między bazą monetarną a ilością pieniądza w gospodarce Fundusz nabywczy to różnica miedzy przychodami jednostek gospodarczych a ich: ...

Ekonomiczna istota pieniądza - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Ekonomiczna istota pieniądza   Funkcje pieniądza Kamerschen, McKenzie, Nardinelli, Ekonomia, „Solidarność” Gdańsk 1991, rozdz. 7 i 8 Pojęcie pieniądza - Pieniądz = jakakolwiek rzecz, przedmiot, który jest ogólnie akceptowany jako - środek zapłaty za bezpośredni zakup dóbr i usług - środek spłaty dł...

Banknoty - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy wiedzy o finansach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Wraz z powstaniem pieniądza pojawiła się cena jako forma wyrażania wartości. Pieniądz kruszcowy początkowo był odważany. Odrąbywano i odważano odpowiednią ilość kruszcu. Np.. Abraham odważył 400 syklów za nabyte pole Rubel = rąbel Fu...

Procedura w systemie MRP I - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 770

Procedura w systemie MRP I 1. MRP rozszczepia plan produkcyjny, korzystając z zestawień materiałowych w celu dostarczenia szczegółów dotyczących potrzebnych materiałów - określenie zapotrzebowania brutto. Zestawienie materiałowe to uporządkowana lista wszystkich części potrzebnych do wytworzenia ok...

Antropogeneza i najstarsze osadnictwo w Afryce - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Lucyna Domańska
 • Epoka kamienia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819

Antropogeneza i najstarsze osadnictwo w Afryce. Badacze uważają Afrykę za kolebkę człowieka. Pierwsze hominidy pojawiają się około 600 mln lat temu pod koniec trzeciorzędu na terenie Afryki Wschodniej. CZEMU W AFRYCE? Występowała tam duża il...