Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 214

Podejście dochodowe.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

PODEJŚCIE DOCHODOWE - polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że jej nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokości uzależni od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomości - stosuje się je przy wycenie nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód Metoda in...

Podejście kosztowe.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1092

PODEJŚCIE KOSZTOWE - stosuje się do określenia wartości odtworzeniowej nieruchomości. Przy określeniu wartości odtworzeniowej nieruchomości odrębnie określa się wartość gruntu i wartość jego części składowych. Wartość ...

Podział przedmiotowy i granice wykonywania.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Podział przedmiotowy, nieruchomości własności publicznej: - samorządowa - państwowa Własność prywatna: - osoby fizyczne - osoby prawne Definicja działki budowlanej Rodzaje praw do nieruchomości: - własność - współwłasność - użytkowanie wieczyste - ograniczone prawa rzeczowe - prawa zobo...

Podziały nieruchomości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 35
Wyświetleń: 903

Podziały nieruchomości: Art. 93. 1. Podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego. Podział geodezyjny polega na wydzieleniu z dotychczas istniejącej i wydzielonej działki ewidencyjnej nowo utworzonych dwóch lub więcej dizałek ewidencyjnych, po dokonani...

Prawo zobowiązaniowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

Prawo zobowiązaniowe: - najem - rzecz do używania, za opłatą, czas oznaczony lub nie, tylko używanie - dzierżawa - tak jak najem ale można pobierać z tego pożytek - użycie - bezpłatne używanie - dożywocie - w zamian za przeniesienie własności nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie u...

Ekonomiczne aspekty zarządzania przestrzennego:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

Prognoza skutków finansowych uchwalenia mpzp Ekonomiczne aspekty zarządzania przestrzennego: - przestrzeń jest dobrem ograniczonym, o ściśle określonej wielkości i bez możliwości jej pomnażania - istotne jest dążenie do racjonalnego wykorzystania, stymulującego rozwój procesów gospodarczych przy...

Prognoza skutków finansowych.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

PROGNOZA SKUTÓW FINANSOWYCH Dochody gminy: - opłata planistyczna - opłata adiacencka - dochody z tytułu z podatku od nieruchomości - dochody związane z obrotem nieruchomości ( podatek od czynności cywilno-prawnej) Obciążenia finansowe gminy (Wydatki gmin): - związane z negatywnymi skutkami n...

Rodzaje wahań aktywności gospodarczej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 7
Wyświetleń: 980

Rodzaje wahań aktywności gospodarczej: tendencja rozwojowa ( trend) wahania koniunkturalne ( cykle gospodarcze) wahania sezonowe wahania przypadkowe - zmiany określające ogólny długookresowy kierunek - dążenie do wzrostu lub spadku podczas analizowanego okresu (3) - zmiany aktywności gospoda...

Rodzaje wartości nieruchomości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1421

Rodzaje wartości nieruchomości: - wartość rynkowa (1) - wartość odtworzeniowa (2) - wartość katastrowa (3) - wartość bankowo- hipoteczna (4) - wartość inwestycyjna (5) - wartość użytkowa (6) (1) jest to najbardziej prawdopodobna cena po której można oczekiwać , że nieruchomości zostanie sprz...

Rodzaje wpisów do księgi i jej działy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

Rodzaje wpisów do księgi: - deklaratoryjne - ujawnia stan prawnym, stanowi potwierdzenie faktu - konstytutywny - ma moc prawotwórczą, powoduje powstanie prawa (użytkowanie wieczyste, odrębna własność lokalu, hipoteka) Zasady dotyczące wpisów: - moc wsteczna wpisu - wpis w księdze wieczystej ma ...