Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 213

Pozacenowe czynniki wpływające na wielkość popytu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854

Pozacenowe czynniki wpływające na wielkość popytu (zakładamy, że cena pozostaje bez zmian): dochód - w większości przypadków wzrost dochodu oznacza wzrost popytu (z wyjątkiem dóbr podrzędnych, gdzie wzrost dochodu oznacza spadek popytu na...

Produkt krajowy i stawki amortyzacyjne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Produkt krajowy (PK) - wartość produkcji dóbr i usług wytworzonych przez czynniki produkcji zlokalizowane na terenie danego kraju wyrażone w pieniądzu, cenach rynkowych i w określonym okresie czasu. PK = PN - N i PK = C + I + G + N e PN, PK mogą być brutto lub netto. Zależy od tego jak są liczone ...

Ekonomiczne i społeczne skutki bezrobocia.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mikroekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1155

SKUTKI BEZROBOCIA ekonomiczne społeczne Ekonomiczne: zmniejszenie popytu, bezrobotny mniej „zarabia”, wzbudza mniejszy popyt, obniża PKB zwiększone wydatki budżetowe z tytułu zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków społecznych, zwiększone wydatki na opiekę zdrowotną mniejsze wpływy z tytułu podatku do...

Cechy i funkcje nieruchomości.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2751

Cechy nieruchomości/ rynek nieruchomości ( cechy ekonomiczne na poprzednim wykładzie) ( dziś) cechy instytucjonalno- prawne: otoczenie prawne otoczenie instytucjonalne OTOCZENIE PRAWNE: prawo zagospodarowania przestrzennego, prawo...

Definicje i pojęcia dotyczące nieruchomości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

Definicje i pojęcia dotyczące nieruchomości Nieruchomość- część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub część takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczegółowych stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności Rodzaje nieru...

Dziedziczenie nieruchomości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Dziedziczenie nieruchomości Dziedziczenie ( spadkobranie) - prawo do nieruchomości przenoszone są z jednej osoby ( spadkodawcy) na drugą ( spadkobiorę) - przechodzą nie tylko praw majątkowe spadkodawcy, ale także obowiązki i ograniczenia Data otwarcia spadku- data, z którą następuje przeniesien...

Dziedziczenie testamentowe - opis.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1302

DZIEDZICZENIE TESTAMENTOWE Rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Testament może zawierać rozporządzenia tylko jednego spadkodawcy. Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego ...

Księgi wieczyste i zasady dotyczące ksiąg wieczystych.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 63
Wyświetleń: 938

Księgi wieczyste - urzędowy rejestr mający na celu ustalenie stanu prawnego nieruchomości w zakresie prawa własności i innych praw rzeczowych. Prowadzi się dla każdej nieruchomości oddzielnie. Przy każdej księdze jest zbiór akt np. mapy, akty notarialne. Księgi są prowadzone przez wydziały ksiąg wi...

Wzrost wartości nieruchomości.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

ODSZKODOWANIE = WARTOŚĆ PRZED MPZP - WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI PO UCHWALENIU MPZP Wzrost wartości Art. 36.4. Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel albo użytkowni...

Ograniczone prawa rzeczowe, służebność.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1022

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE: - użytkowanie - służebność - zastaw - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - hipoteka Użytkowanie: prawo do użytkowania i pobierania korzyści, niezbywalne prawo, wygasa w sku...