Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 215

Rynek nieruchomości i jego podział

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 63
Wyświetleń: 665

Rynek nieruchomości - jest to ogół stosunków wymiennych jakie towarzyszą transferowi praw do nieruchomości oraz zawieranie umów określających wzajemne prawa i obowiązki związane z nieruchomościami Podział rynku nieruchomości: - trans...

Scalanie i podział nieruchomości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973

Scalanie i podział nieruchomości Art. 101. 1. Przepisy niniejszego rozdziału regulują sprawy scalania nieruchomości i ich ponownego podziału na działki gruntu. 2. Przepisy rozdziału stosuje się do nieruchomości położonych na obszara...

Użytkowanie wieczyste.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

UZYTKOWANIE WIECZYSTE Przedmiotem prawa UW są grunty stanowiące własność podmiotów publiczno- prawnych. Podmiotem prawa UW są osoby fizyczne i osoby prawne. Przedmiotem jest skarb państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. - jest to prawo terminowe ( 40 -99 lat) Okres podstawowy to 99 lat, a ...

Wydziedziczenie, możliwe przypadki.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Wydziedziczenie - pozbawienie zachowku osób do tego uprawnionych wydziedziczonych nie powinno wynikać z testamentu. Możliwe przypadki wydziedziczenia: - jeżeli dana osoba postępuje wb...

Zadatek i zaliczka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wycena nieruchomości
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

Zadatek i zaliczka Lepszy jest zadatek, bo daje większą pewność. Jak developer się wycofa zwraca dwukrotną wartość, a zaliczka jest bezzwrotna. Własność- przeniesienie prawa, może nastąpić w drodze: Czynności Cywilno- prawnej: - dwustronnej n...

Zarządzanie prawem autorskim.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego obejmują prawa do: czasowego lub trwałego zwielokrotniania programu komputerowego w całości lub w części i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w którym dla wprowadzenia wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputeroweg...

Dobra niematerialne i problematyka własności intelektualnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

Dobra niematerialne - charakteryzują się tym, że nie mają postaci materialnej, nie są rzeczami. Istnieją niezależnie od rzeczy, które stanowią jedynie nośniki umożliwiające ich utrwalenie i korzystanie z nich: utwory ( w rozumieniu pra...

Utwory jako przedmiot prawa autorskiego.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 938

Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej określa, że „własność intelektualna” oznacza prawa odnoszące się do dzieł literackich, artystycznych i naukowych oraz do wykonań artystów...

Umowy liceyncyjne i ich podział

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 735

Licencyjne przenoszą prawa autorskie w pewnym zakresie na inny podmiot. Umowy licencyjne jedynie wprowadzają do korzystania z utworów w określony sposób. Tym samym twórca lub inna osoba uprawniona nie wyzbywa się swoich praw.   Umowy licencyjne można podzielić na licencyjne właściwe, sublicencje, l...

Oznaczenia praw ochronnych.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

  Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia: których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami które ze swojej istoty mogą wprowadzać odbiorców w błąd w...