Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 178

Główne czynniki rozwoju lokalnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 84
Wyświetleń: 518

Główne czynniki rozwoju lokalnego. Potrzeby społeczności lokalnych - potrzeby których chęć czy wola zaspokajania może pobudzić rozwój lokalny. Zasoby i walory środowiska przyrodniczego - wykorzystywane przez człowieka elementy środowiska przyrodniczego (zasoby i siły przyrody, warunki przyrodnicze,...

Główne etapy integracji europejskiej po 1945r

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 882
Wyświetleń: 3941

Główne etapy integracji europejskiej po 1945r. Etap pierwszy (1945 - 1957) - powstanie Wspólnot Europejskich Europejska Organizacja Współpracy Gospodarczej - utworzono w 1948 roku w związku z uruchomieniem pomocy w rama...

Zarządzanie gospodarką samorządu terytorialnego a przedsiębiorstwem ry...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

Główne podobieństwa i różnice pomiędzy zarządzaniem gospodarką samorządu terytorialnego a zarządzaniem przedsiębiorstwem rynkowym. Podobieństwa: Zasoby finansowe - posiadają własne zasoby finansowe i samodzielnie decydują o ich przeznaczeniu, Niezbędnym elementem są ludzie, oraz rzeczowe środki (ca...

Innowacja - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

Innowacja Słowo to definiowane jest jako „wprowadzenie czegoś nowego, rzecz nowo wprowadzona, nowość, reforma”. Potoczne rozumienie oznacza coś nowego i innego od dotychczasowych rozwiązań; kojarzy się z potrzebną zmianą na lepsze i bardzo często używane jest, jako synonim słowa „zmiana”. Innowac...

Instrumenty sterowania rozwojem lokalnym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

Instrumenty sterowania rozwojem lokalnym. Narzędzia (instrumenty) - prawnie określone możliwości, jakie samorządowe władze lokalne mogą zastosować w celu skłonienia poszczególnych jednostek, podmiotów do dostosowania swych zachowań do celów polityki rozwoju gminy. Aby dobrać narzędzia trzeba wziąć ...

Podstawowe różnice między SUIKZP a MPZP

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 3052
Wyświetleń: 5061

Istnienie tych dwóch dokumentów warunkuje przebieg prac związanych z planowaniem przestrzennym gminy. Podstawowe zależności pomiędzy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a

Kompozycja urbanistyczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 2408
Wyświetleń: 6538

Kompozycja urbanistyczna jest to świadomy proces organizowania przestrzeni, w którym główny nacisk jest położony na walory estetyczne i plastyczne rozwiązania. Elementami kompozycji urbanistycznej wg K. Wejcherta są: Elementy krystalizujące plan miasta - komponenty stanowiące główne znamiona miasta...

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju. Jest to dokument, który określa zasady polityki państwa w dziedzinie przestrzennego zagospodarowania kraju do 2025 roku. Stanowi podstawę do sporządzania programów realizacji ponadlokalnych celów publicznych, które mają istotny wpływ na zagospodarowa...

Kongestia transportowa miasta

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1610

Kongestia transportowa miasta to nadmierne obciążenie (skupienie, zatłoczenie) miejskiej infrastruktury drogowej, powodujące wymierne zmniejszenie prędkości poruszania się pojazdów na obsza...

Krystalizacja przestrzenno - materialna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

Krystalizacja przestrzenno - materialna - formuje się szkielet regionu w postaci układu węzłowego sieci osadniczej złożonego z ośrodków o różnych funkcjach, między którymi zachodzą relacje. Przekształcanie się sieci osadniczej w system osadniczy. Rozwój świadomości regionalnej - faza równoległa do ...