Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 179

Systematyka wewnętrzna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1323

Systematyka wewnętrzna uchwały Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwała Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi część tekstową planu, którego integralną częścią jest rysune...

Teoria systemów osadniczych Christallera

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 322
Wyświetleń: 4179

Teoria systemów osadniczych Christallera mówi o prawidłowościach rozmieszczenia osiedli (miast i wsi) oraz o ich hierarchii. Christaller oparł swoją teorię m. in. na tym, że każdy ośrodek (wieś, osiedle i miasto) jest ściśle powiązany z ot...

Tereny publiczne i ich rola

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Tereny publiczne - wszelkie miejsca dostępne powszechnie i nieodpłatnie, fizyczna przestrzeń w której może znaleźć się każda jednostka społeczna. Jest to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jako...

Tożsamość społeczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 63
Wyświetleń: 987

Tożsamość społeczna to okazywanie innym jednostkom i samemu sobie identyfikacji (utożsamiania się) z jakimś elementami rzeczywistości społecznej. Tożsamości cząstkowe składające się na tożsamość społeczną to: tożsamość psychologiczna -...

Traktat lizboński

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1036

Traktat lizboński   (oficjalnie -   Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską ) — to   umowa międzynarodowa   zakładająca m....

Turystyka - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Turystyka (wg O. Rogalewskiego) - zjawisko przestrzenne polegające na przejazdach poza miejsce stałego zamieszkania, w celach wypoczynkowych, poznawczych lub dla uprawiania niektórych zamiłowań, a także użytkowaniu i przekształcaniu środowiska geograficznego. Pobyt w odwiedzanej miejscowości nie mo...

Ulicówka i urbanizacja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 959

Ulicówka - typ wsi, zabudowa: dwa szeregi zwartych zagród po obu stronach szerokiej drogi, przypominają ulicę w mieście. Domy mieszkalne przy drodze, budynki gospodarcze i ogrody na tyłach. Zabezpieczeniem wsi przed zwierzętami leśnymi były dwie ...

Gospodarka lokalna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 889

W bardzo prostym, ogólnym ujęciu za gospodarkę lokalną uznać można działania na rzecz rozwoju jednostki lokalnej, tj. terytorialnego systemu społecznego szczebla lokalnego. W ścisłym, a zarazem dość wąskim ujęciu, za gospodarkę lokalną uważa się te działania społeczno-gospodarcze, które wykorzystuj...

Użytkowanie ziem wiejskich

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

W odróżnieniu od obszarów miejskich, wieś charakteryzuje się rozproszeniem, izolacją oraz jednorodnością. Mówiąc o użytkowaniu ziemi, obszar wiejski to przede wszystkim ekstensywna gospodarka ziemią. W Polsce dominującą funkcją pozostaje rolnictwo. Kolejne funkcje to m.in.: leśnictwo, turystyka i r...

Według Traktatu z Maastricht

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

Według Traktatu z Maastricht, Unia Europejska dysponuje pięcioma kluczowymi organami władzy. Rada Unii Europejskiej - jest głównym organem legislacyjnym (prawodawczym) i decyzyjnym Wspólnoty, koordynującym jej politykę gospodarczą. ...