Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 177

Akty kierownictwa wewnętrznego i prawa miejscowego.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3248

Akty kierownictwa wewnętrznego  n ie regulują bezpośrednio sfery praw i obowiązków obywateli, nie mogą stanowić podstawy decyzji wobec osób   fizycznych   i   prawnych. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawnym obowiązującym mieszkańców i podmioty gospod...

Zakres działań gminy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

Do zakresu działania gminy należą: wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: ładu przestrzennego,

Dobro publiczne i dobro wspólne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 140
Wyświetleń: 875

Dobro publiczne i dobro wspólne Dobra publiczne to takie dobra, które są dostarczane i zużywane przez całe społeczeństwo (np. obrona narodowa, administracja), zadowalając potrzeby wspólne. Cechuje je nie występowanie rywalizacji w konsumpcji oraz brak możliwości wykluczenia z konsumpcji. Dobra publ...

Działania społeczeństwa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

Najogólniej " miękkie " to działania dotyczące społeczeństwa, kapitału ludzkiego, organizacji społeczno-gospodarczych czy zarządzania terytorialnego. Projekty te dotyczą ludzi i zachodzących między nimi relacji. Łączy się z tym pojęcie  partycypacji społecznej,  czyli udział obywateli w z...

Etapy budowy strategii rozwoju gminy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1155

Etapy budowy strategii rozwoju gminy. Strategia - kompleksowa perspektywiczna koncepcja rozwoju jednostki terytorialnej; obejmuje wszystkie płaszczyzny życia terytorium. W ramach przygotowania Strategii Rozwoju wyodrębniamy główne etapy działań: I etap (etap analityczno - diagnostyczny) - diagnozow...

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 r. na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Są to ...

Euroregiony - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1295

Euroregiony - dobrowolne związki miast i gmin przygranicznych z co najmniej dwóch krajów, tworzone w celu nasilenia współpracy na płaszczyźnie gospodarczej, społecznej i kulturalnej. Nie mają osobowości prawnej, ale dysponują własnymi organami (rady, komitety, sekretariaty, komisje itp.), w skład k...

Tworzenie analizt fizjograficznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

Fizjografia to charakterystyka warunków naturalnych danego obszaru. Umożliwia podział i kwalifikowanie terenów dla potrzeb planowania przestrzennego. Celem analiz fizjograficznych jest wskazanie optymalnych wytycznych dotyczących z...

Formy rozporządzania majątkiem gminy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Formy rozporządzania majątkiem gminy to formy zbywania lub oddawania mienia komunalnego do używania przez podmioty nie związane organizacyjnie z gminą. Sprzedaż, czyli transakcja, w której sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia własn...

Główne cechy drugiego przejścia demograficznego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

Główne cechy drugiego przejścia demograficznego. Dalszy spadek dzietności, przy istniejącej już bardzo niskiej dzietności i umieralności, wynika przede wszystkim z chęci zapewnienia możliwości samorealizacji się obojga rodziców w codziennym życiu współczesnego społeczeństwa. Podstawowe właściwości ...