Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 101

Kodeks karny 1932

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 112
Wyświetleń: 875

KODEKS  KARNY 1932 CHARAKTERYSTYKA postulaty doktryny KLASYCZNEJ równo  wobec prawa humanitaryzm ograniczenie kary  mierci nadzwyczajne z agodzenie kary warunkowe zawieszenie kary za przest pstwa zagro one do 2 lat warunkowe zwolnienie zatarcie skazania indywidualizm odpowiedzialno ci karnej subi...

Kodeks postępowania cywilnego 1930 (1933)

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1330

KODEKS POST POWANIA CYWILNEGO 1930 (1933) CHARAKTERYSTYKA ograniczenie zasady kontradyktoryjno ci w przypadku zaanga owania interesu publicznego ZASADA RÓWNO CI STRON cho  faktyczna nierówno  maj tkowa ZASADA JAWNO CI POST POWANIA mo liwe ograniczenia np. ze wzgl du na dobre obyczaje i moralno ZA...

Kodeks postępowania karnego 1928

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1848

KODEKS POST POWANIA KARNEGO 1928 CHARAKTERYSTYKA TYP MIESZANY procesu karnego zasada  ledcza zasada skargowa przest pstwa  CIGANO z URZ DU nieliczne wyj tki - z oskar enia prywatnego 2 FAZY POST POWANIE PRZYGOTOWAWCZE zasada  ledcza dochodzenie - policja ledztwo - s dzia  ledczy nadzór prokuratur...

Kodeksy cywilny 1804

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938

KODEKS CYWILNY 1804 idee prawa natury wyrażone w syntezie francuskiego prawa zwyczajowego z prawem rzymskim kompromis - nowoczesne regulacje prawne obok przepisów sprzecznych z zasadą powszechności praw cywilnych i równości wobec prawa 2281 artykułów podział na 3 księgi na wzór Instytucji Gaju...

Kodyfikacje epoki renesansu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833

KODYFIKACJE EPOKI RENESANSU RUCH EGZEKUCYJNY DWA OKRESY wiek XVI wiek XVIII STATUS  ASKIEGO 1506 Cz  urz dowa Statutu przywileje ziemskie konstytucje sejmowe edykty królów statuty przepisy procesowe sankcja króla - prawo obowi zuj ce Cz  nieurz dowa Statutu Zwierciad o Saskie Weichbild Magdebursk...

Leopoldina, Josephina i Franciscana- ustawy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1071

Leopoldina - 1786 ustawa karna dla Toskanii bardziej jako traktat o przestępstwach i karach - wskazówki dla władz sądowych odsyłała do obowiązujących przepisów, które miały być stosowane w jej duchu jako pierwsza - zniesienie kary śmierci (po 4 latach została jednak przywrócona) depenalizacja...

Mały Kodeks Karny i Kodeks Karny '69

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 105
Wyświetleń: 945

Prawo karne socjalistyczne Mały kodeks karny 1946 (dekret o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa PRL) 11 artykułów szerokie dyspozycje wszystkich norm i artykułów, obejmujących liczne stany faktyczne rozszerzenie w sposób kazuistyczny katalogu czynów karalnych -...

Ograniczenia prawa własności w prawie socjalistycznym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1071

OGRANICZENIA PRAWA ASNO CI W PRAWIE SOCJALISTYCZNYM (Polska) dekret z 12 grudnia1944 o przej ciu niektórych lasów na w asno  Skarbu Pa stwa powy ej 25 ha dekret z 26 pa dziernika 1945 o asno ci i u ytkowaniu gruntów na obszarze miasta sto ecznego Warszawy wyw aszczenie na rzecz gminy m.st. Warsza...

Osoba prawna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 133
Wyświetleń: 910

OSOBA PRAWNA KONCEPCJE OSOBA MORALNA  konstrukcja stworzona przez kanonistów w celu rozbudowania niewystarczaj cego w tym wzgl dzie prawa rzymskiego kanoni ci stworzyli nadbudow doktrynaln  i prawn por.  REDNIOWIECZE (ni ej) TEORIA FIKCJI stworzona przez XIV-wiecznego prawnika oskiego Bartolusa d...

Polski kodeks handlowy 1934

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1393

POLSKI KODEKS HANDLOWY 1934 CHARAKTERYSTYKA zosta  oparty na rozwi zaniach Handelsgesetzbuch (1897) nowoczesny merytorycznie i pod wzgl dem technicznym by  komplementarny wobec kodeksu zobowi za sprawy nie regulowane w kodeksie i innych ustawach regulowano zgodnie z kodeksem zobowi za KRYTERIUM P...