Kodyfikacje epoki renesansu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kodyfikacje epoki renesansu - strona 1

Fragment notatki:


KODYFIKACJE EPOKI RENESANSU RUCH EGZEKUCYJNY DWA OKRESY wiek XVI wiek XVIII STATUS  ASKIEGO 1506 Cz  urz dowa Statutu przywileje ziemskie konstytucje sejmowe edykty królów statuty przepisy procesowe sankcja króla - prawo obowi zuj ce Cz  nieurz dowa Statutu Zwierciad o Saskie Weichbild Magdeburski prawo lubeckie Summa Rajmunda do ko ca I RP by  jedynym oficjalnym zbiorem obejmuj cym polskie ziemskie prawo prywatne FORMULA PROCESUS 1523 konstytucja sejmu JEDYNY w Polsce przedrozbiorowej kodeks prawa ziemskiego zawarto materia  normatywny wzory formu  procesowych czerpa  wzory z prawa rzymskiego i kanonicznego INNOWACJE • wprowadzenie apelacji • usprawnienie egzekucji wyroków (przeniesienie ci aru egzekucji z ruchomo ci na nieruchomo ci) • zniesienie nadmiernego formalizmu • zniesienie nagany s dziego (przywrócono w 1538 pod postaci mocji) • skrócenie i usprawnienie procesu • przyczyni si do rozwoju skargowo ci i pisemno ci w prawie polskim Korektura Praw 1532 = Korektura Taszyckiego projekt opracowany przez komisj  sejmow prawo s dowe i elementy prawa politycznego próba ujednolicenia prawa polskiego + nowe rozwi zania w 1534 sejm odrzuci  projekt Korektury Praw KOREKTURA PRUSKA 1598 romanizuj cy kodeks przepisy spadkowe (dziedziczenie ustawowe) stosowa y S dy Korony Litwa trzy Statuty Litewskie 1520, 1566, 1588 prawo publiczne i s dowe w j zyku ruskim III Statut Litewski 1588 najdoskonalsza kodyfikacja w RP Obojga Narodów prawo litewskie elementy tych praw prawo polskie prawo ruskie prawo niemieckie prawo rzymskie bizantyjskie do 1614 posi kowo w s dach Korony dawniejsze KSI GA ELBL SKA = Najstarszy Zwód Prawa Polskiego XIII bad  XIV wiek Statuty Kazimierza Wielkiego w znacznej mierze oparte na prawie zwyczajowym 1356-1362 dla Wielkopolski w Piotrkowie dla Malopolski w Wislicy tutaj równie  przepisy nowe od XIV wieku  dodawano do nich ustawy królów tzw. ekstrawaganty oraz prejudykaty  (wyrok s du + stan prawny) od XV wieku ZWODY  - wspólne zbiory prawa dla Wielkopolski i Ma opolski w XV wieku DYGESTA  - najpopularniejsze zbiory, po  acinie, potem po polsku Statut Warcki 1423 zmienia  i rozszerza  Statuty KW 1454 Statuty nieszawskie nakaza y dom stosowa  prawo pisane Mazowsze XIV, XV wiek statuty ksi t mazowieckich uzupe nia y i zmienia y prawo zwyczajowe HPS KODYFIKACJE EPOKI RENESANSU.mmap - 2007-04-26 - ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz