Kodeks postępowania karnego 1928

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1848
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kodeks postępowania karnego 1928 - strona 1

Fragment notatki:


KODEKS POST POWANIA KARNEGO 1928 CHARAKTERYSTYKA TYP MIESZANY procesu karnego zasada  ledcza zasada skargowa przest pstwa  CIGANO z URZ DU nieliczne wyj tki - z oskar enia prywatnego 2 FAZY POST POWANIE PRZYGOTOWAWCZE zasada  ledcza dochodzenie - policja ledztwo - s dzia  ledczy nadzór prokuratury ROZPRAWA G ÓWNA zasada skargowa równo  stron kontradyktoryjno STRONY PROCESU oskar yciel oskar ony + obro ca dzia rozprawa z ZASADY USTNA i JAWNA (mo na utajni ) BEZPO REDNIO PRAWO DO OBRONY ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNO CI IN DUBIO PRO REO TRÓJINSTANCYJNO POST POWANIA POST POWANIE ODWO AWCZE APELACJA KASACJA post powanie dora ne jednoinstancyjne szczegó owe warunki tymczasowego aresztowania SWOBODNA OCENA DOWODÓW dzia docieka  PRAWDY MATERIALNEJ wszed  w  ycie 1 lipca 1929 na mocy rozporz dzenia Prezydenta RP z 19 marca 1928 zast pi  procedury rosyjsk  z 1864 niemieck  z 1877 austriack  z 1873 AUTORZY prof. Edmund Krzymuski Aleksander Mogilnicki Stanis aw Rappaport prace w Komisji od 1920 HPS KODEKS POST POW ANIA KARNEGO 1928.mmap - 2007-05-02 - ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz