Prawo karne i proces karny w prawie socjalistycznym (Polska)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo karne i proces karny w prawie socjalistycznym (Polska) - strona 1

Fragment notatki:


PRAWO KARNE i PROCES KARNY w prawie socjalistycznym (Polska) dekret z 16 listopada 1945 o przest pstwach  szczególnie niebezpiecznych  w okresie odbudowy pa stwa uchyli   i  jednocze nie  przej   przepisy dekretu o ochronie pa stwa wprowadza   odpowiedzialno   karn   za  przest pstwa  przeciw interesom  gospodarczym  pa stwa,  przest pstwa  urz dnicze  i wymierzone  przeciw  porz dkowi  publicznemu jako  zbyt  liberalny  zasta   uchylony  dekretem  z  13  czerwca  1946 dekret z 13 czerwca 1946 o przest pstwach  szczególnie niebezpiecznych  w  okresie  odbudowy pa stwa  -  MA Y  KODEKS  KARNY szeroki  katalog  czynów  karalnych sabota m.in. nielegalne  przechowywanie  broni albo amunicji "sprzedajno  obcym" gromadzenie  -  z  zamiarem  dzia ania  na  szkod   Pa stwa Polskiego  -  wiadomo ci,  dokumentów  lub  innych  przedmiotów stanowi cych  tajemnic   pa stwow   lub  wojskow   czy  udzia   w zwi zku  maj cym  na  celu  zbrodni niezywkle  surowa  represja  karna na  40  wymienionych  typów  przest pstw  13 zagro onych  by o kar mierci wysokie  dolne  granice  kary  wi zienia niski  poziom  techniki  legislacyjnej nieostro a systematyka kazuistyczny j zyk ewidetnie polityczna tre 3 ROZDZIA Y przest pstwa  przeciwko bezpiecze stwu  publicznemu m.in.  zamach,  sabota ,  szpiegostwo przest pstwa  przeciwko porz dkowi  publicznemu rozszerza   zakres  przest pstw  i  zostrza sankcje kk z 1932 - tytu  XXV przest pstwa  przeciwko  interesom gospodarczym pa stwa m.in. szaber, utrudnianie reglamentacji SZEPTANKA art.  22  -  rozpowszechnianie  nieprawdziwych  informacji obowi zywa   do  31 grudnia  1969 dekret z 16 listopada 1945 roku o post powaniu  dora nym oraz o Komisji do Walki z Nadu yciami  i  Szkodnictwem Gospodarczym POZAS DOWY  organ  o  szerokich  kompetencjach przest pstwa  gospodarcze przest pstwa  o  charakterze  politycznym POST POWANIE JEDNOINSTANCYJNE czasami bez udzia u obro cy w praktyce tajne AKTY  OSKAR ENIA  W  TRYBIE  DORA NYM Komisja  istnia a  do  ko ca  1954 dekret z 22 stycznia 1946 o odpowiedzialno ci  za  kl sk wrze niow  i  faszyzacj ycia pa stwowego polityczny charakter umo liwia   karalno   czynów legalnych  przed 1  wrze nia 1939 obowi zywa   do grudnia  1969 ustawy niemaj ce prawnokarnego charakteru np.  ustawa  z  29  grudnia  1950  o  obronie  pokoju PRÓBY  KODYFIKACJI 3 nieudane 1951, 1956 i 1963 KODEKS  KARNY  z 19  kwietnia 1969 (ustawa sejmu) te 3 wesz y w  ycie 1 stycznia 1970

(…)

… ,
donosicielstwa, szanta u
UDZIA w NSDAP, SS, gestapo i SD
m.in.
szeroko sformu owane i nieostre dyspozycje
sabota
dzia wstecz (ale uzasadnienie
czasem powojennym)
dekret z 31 sierpnia 1944 o
wymiarze kary dla faszystowsko
- hitlerowskich zbrodniarzy
kto id c na r
w adzy
pa stwa niemieckiego
szeroki katalog czynów karalnych
"sprzedajno
stosowany równie przeciwko
nierzom AK, opozycji
niezywkle surowa represja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz