Kodeks karny 1932

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kodeks karny 1932 - strona 1

Fragment notatki:


KODEKS  KARNY 1932 CHARAKTERYSTYKA postulaty doktryny KLASYCZNEJ równo  wobec prawa humanitaryzm ograniczenie kary  mierci nadzwyczajne z agodzenie kary warunkowe zawieszenie kary za przest pstwa zagro one do 2 lat warunkowe zwolnienie zatarcie skazania indywidualizm odpowiedzialno ci karnej subiektywizacja odpowiedzialno ci karnej SOCJOLOGICZNEJ rodki zabezpieczaj ce nullum crimen sine lege nulla poena sine lege zasada nonretroakcji FORMALNA DEFINICJA PRZEST PSTWA podzia ZBRODNIE WYST PKI poza kodeksem wykroczenia KARY PODZIA KARY ZASADNICZE kara  mierci kara wi zienia kara aresztu grzywna KARY DODATKOWE utrata praw obywatelskich utrata prawa wykonywania zawodu utrata praw rodzicielskich i opieku czych og oszenie wyroku w prasie przepadek przedmiotów s cych do pope nienia przest pstw SZCZEGÓLNY RODZAJ KAR RODKI ZABEZPIECZAJ CE chorzy psychicznie ZAMIAST kary zamkni cie w zak adzie leczniczym (min. rok) alkoholicy i narkomani PO odbyciu kary umieszczano w zak adzie leczniczym (2 lata) "wstr t do pracy" PO odbyciu kary umieszczano w specjalnych zak adach zabezpieczaj cych (2-5 lat) niepoprawni - recydywi ci i przest pcy zawodowi PO odbyciu kary umieszczano w specjalnych zak adach zabezpieczaj cych (2-5 lat) dziowski wymiar kary (wide ki) nadzwyczajne z agodzenie kary nadzwyczajne obostrzenie kary PRZEDAWNIENIE przedawnienie  CIGANIA i WYROKOWANIA po 5-20 latach przedawnienie KARANIA po 15-30 latach BEZKARNO KONTRATYPY obrona konieczna stan wy szej konieczno ci OKOLICZNO CI WY CZAJ CE WIN nieletnio  (poni ej 13 lat w ogóle) niepoczytalno d (co do faktu, co do prawa) POD EGANIE i POMOCNICTWO traktowano jako samoistne postacie pope nienia przest pstwa odpowiadali w granicach swego zamiaru obowi zywa  do ko ca 1969 projekt wszed  w  ycie 1 wrze nia 1932 na mocy rozporz dzenia z 11 lipca 1932 STRUKTURA 295 artyku ów / 42 rozdzia y 2 CZ CI Cz  ogólna 92 artyku y m.in. zasady odpowiedzialno ci katalog kar zasadniczych i dodatkowych zasady wymiaru kary rodki zabezpieczaj ce instytucje przedawnienia i zatarcia skazania przepisy o zakresie mocy obowi zuj cej i stosunku do ustaw szczegó owych Cz  szczegó owa 203 artyku y katalog przest pstw AUTORZY Juliusz Makarewicz Wac aw Makowski HPS KODEKS KARNY 1932.mmap - 2007-05-02 - ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz