Polski kodeks handlowy 1934

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polski kodeks handlowy 1934 - strona 1

Fragment notatki:


POLSKI KODEKS HANDLOWY 1934 CHARAKTERYSTYKA zosta  oparty na rozwi zaniach Handelsgesetzbuch (1897) nowoczesny merytorycznie i pod wzgl dem technicznym by  komplementarny wobec kodeksu zobowi za sprawy nie regulowane w kodeksie i innych ustawach regulowano zgodnie z kodeksem zobowi za KRYTERIUM PODMIOTOWE kodeks regulowa  stosunki prawne osób zawodowo trudni cych si  obrotem handlowym (kupcy) HGB 2 KSI GI STATUS PRAWNY KUPCA czyli osoba prowadz ca zarobkowo i na asny rachunek przedsi biorstwo handlowe CZYNNO CI HANDLOWE sprzeda  handlowa umowa ajencji, komisu, spedycji, sk adu i rachunku handlowego 2 KATEGORIE KUPCÓW REJESTROWI obowi zek wpisu do rejstru handlowego obowi zek corocznego sk adania dowi bilansu rocznego spó ki akcyjne, spó ki z o.o., spó ki komandytowe, spó ki jawne i ciche kodeks okre la  sposób tworzenia, organizacj  i funkcjonowanie akcyjna i z o.o. mia y osobowo  prawn NIEREJESTROWI uchylony przez kc z 1964 poza przepisami dot. spó ek jawnych, z o.o. i akcyjnych te utrzyma y moc do 2000 roku wszed  w  ycie na podstawie rozporz dzenia Prezydenta RP 1 lipca 1934 PRACE KOMISJI KODYFIKACYJNEJ prace prawodzono ju  od 1919 za ono zwi zek kodeksu handlowego z kodeksem zobowi za  (cz  ogólna) REGULACJE SZCZEGÓ OWE zosta y W CZONE do kodeksu handlowego 1924 prawo wekslowe i czekowe oparte na konwencji haskiej z 1912 1924 prawo o domach sk adowych 1928 prawo o spó kach akcyjnych 1933 prawo o spó kach z ograniczon  odpowiedzialno ci POZA kodeksem handlowym 1924 prawo o organizacji gie dy 1928 prawo bankowe 1928 prawo patentowe 1936 prawo wekslowe i czekowe oparte na konwencji genewskiej z 1930 AUTORZY Antoni Górski Aleksander Doli ski a po ich  mierci Tadeusz Dziurzy ski HPS POLSKI KODEKS HANDLOWY 1934.mmap - 2007-04-27 - ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz