Uniwersytet Gdański - strona 25

Analiza struktury zbiorowości

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Bogdan Jurkiewicz
 • Statystyka opisowa i ekonomiczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3395

Temat: Analiza struktury zbiorowo ś ci. Liczba błędów popełnianych przy wypełnianiu dokumentów, po 8 godz. pracy przedstawia się następująco: Liczba błędów x Udział dok. w % n X nsk (x- ) 0 5 0 5 5,0625 25,3125 1 15 15 (15+5)=20 1,5625 23,475 2 35 70 (20+35)=55 0,0625 2,1875 3 ...

Statystyczna analiza kursów akcji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Bogdan Jurkiewicz
 • Statystyka opisowa i ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3038

Statystyczna analiza kursów akcji KGHM S.A. i BŚK S.A. na podstawie danych z dni 23.09.1997 - 20.10.1997. Dane uzyskane z Biura Maklerskiego BIG/BG S.A. III odział w Koszalinie dotyczące 20 kolejnych notowań dwóch dowolnie wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie...

Szereg czasowy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Bogdan Jurkiewicz
 • Statystyka opisowa i ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3108

„Szereg czasowy” y 1 ; y 2 ; y 3 ; ...; y n Jest to szereg szczegóowy, uporzdkowany ze wzgldu na czas, który reprezentuj kolejne numery: 1, ..., n y t to warto badanej cechy w okresie lub momencie „t” Wskanik dynamiki (indexy) y b to wa...

Analiza szeregów czasowych - Szeregi momentów

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Bogdan Jurkiewicz
 • Statystyka opisowa i ekonomiczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1764

Temat: Analiza szeregów czasowych. Rodzaje szeregów czasowych: Szeregi momentów, gdzie poziom zjawiska określany jest na pewien okres czasu np. liczba ludności. Szeregi okresowe. Średnia liczba zatrudnienia liczymy wówczas, jeżeli mają char...

Metody badania współzależności - korelacja i regresja

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Bogdan Jurkiewicz
 • Statystyka opisowa i ekonomiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3773

Temat: Metody badania współzale ż no ś ci - korelacja i regresja. Średnia warunkowa - jest to średnia wartości jednej zmiennej. Pod warunkiem, że druga przyjęła określoną wartość. Zależność korelacyjna - jest to taka zależność wartości jednej zmiennej odpowiadających zmiany średnich warunkującyc...

Trend liniowy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Bogdan Jurkiewicz
 • Statystyka opisowa i ekonomiczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3577

„TREND LINIOWY” odzwierciedla on dziaanie tzw. Przyczyn gównych tj. istoty zjawiska. Najczciej buduje si model liniowy trendu: gdzie parametry mona wyliczy za pomoc metody najmniejszych kwadratów. Warto parametru „a” jest interpretowana w ten sposób, e opisuje ona redni wzrost lub spadek (w za...

Pytania i odpowiedzi na egzamin ustny

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Ewa Wojnicka-Janowska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1687

Wojnicka. Notatka składa się z 20 stron. PZ ZALICZENIA Definicja zarządzania Zarządzanie - jest to celowe podejmowanie, przez odpowiednie osoby (kadrę), decyzji i d ziałań prowadzących - dzięki wykorzystaniu posiadanych zasobów - do osiągnięcia złożonych celów w sposób skuteczny i sprawny (racjon...

Pytania z egzaminu ze statystyki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewa Wycinka
 • Statystyka opisowa i ekonomiczna
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2240

Wycinka. Notatka składa się z 5 stron. CZĘŚĆ A We wrześniu 2007 przeprowadzono coroczne badanie na wylosowanej grupie średnich przedsiębiorstw i uzyskano następujące informacje o wielkości przychodów (w mln zł) w pierwszej połowie roku X= 2,1 ; xmin= 4 ; R= 3,7 ; D= 1,8 ; Q1= 1 ; Q3= 3,5; D1= 0,...

Cechy w zakresie organizacji systemu

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1295

Gwizda_a. Notatka składa się z 1 strony. Do 1989 roku Po 1989 roku Cechy w zakresie organizacji systemu: Cały system bankowy podporządkowany był głównie realizacji zadań bankowych. Organizacja banków opierała się na układzie bankowym Klient przypisany był do określonego banku nie tylko w układzie ...

Zadnia z egzaminu zerówkowego z bankowości

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Bankowość
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2548

Gwizda_a. Notatka składa się z 4 stron. Ryzyko bankowe: Kredytowe - poniesienia straty w wyniku nie wywiązania się dłużnika z umowy kredytowej zawartej w banku. Stopy procentowej - straty z tytułu zmian wartości instrumentów dłużnych, kurs...