Pytania i odpowiedzi na egzamin ustny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1722
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i odpowiedzi na egzamin ustny - strona 1 Pytania i odpowiedzi na egzamin ustny - strona 2 Pytania i odpowiedzi na egzamin ustny - strona 3

Fragment notatki:

Wojnicka. Notatka składa się z 20 stron.
PZ ZALICZENIA
Definicja zarządzania Zarządzanie - jest to celowe podejmowanie, przez odpowiednie osoby (kadrę), decyzji i d ziałań prowadzących - dzięki wykorzystaniu posiadanych zasobów - do osiągnięcia złożonych celów w sposób skuteczny i sprawny (racjona lny), lub celowe dysponowanie zasobami . Na zarządzanie składa się Planowanie , Organizowanie , Motywowanie i Kontrolowanie , nazywane klasycznymi funkcjami zarządzania . Funkcje zarządzania Planowanie: celów
metody realizowania celów
wyników
zasobów
działań
Organizowanie: - struktur
-zespołów
-czynności i działań
-współpracy
Kierowanie ludźmi -przewodzenie
-motywowanie
-komunikowanie
-ocenianie
-reprezentowanie
Kontrolowanie - określenia obszarów i kryteriów kontroli
- określenia standardów i procedur kontroli
wnioski, zalecenia i działania korygujące
Cechy kierownika · solidność i uczciwość, · zdolność uczenia się i wykorzystywania doświadczeń · pracowitość, · silna wewnętrzna motywacja, · duża wyobraźnia, · inteligencja, · zdolność przewidywania, · zdolność adaptacji do zmieniających się warunków, · zdolność podejmowania szybkich decyzji i działań, · skoncentrowanie na działaniach i osiąganych rezultatach, · łatwość komunikowania się z ludźmi i umiejętność kontaktowania się z nimi, · umiejętność pokonywania trudności, · odwaga i energia, w tym gotowość do ryzyka, · duży realizm i sprawność · dużą aktywnością we wszystkich działaniach, jakie podejmuje · inicjatywą w podejmowaniu różnych działań i poszukiwaniu sposobów ich wykonywania · trudnością podejmowanych decyzji i zdolnością do ponoszenia ryzyka.
Poglądy szkół klasycznych zarządzania: naukowe zarządzania (Ford, Taylor), nurt administracyjny (Fayol, Weber) szkoła behawioralna (Maslow, McGregor, Munsterberg) To jest w tej od niej prezentacji nie chce mi się tego kopiować
Biznes Plan -zestaw dokumentów (założeń, analiz i prognoz), w których w oparciu o ocenę sytuacji finansowo-strategicznej przedsiębiorstwa, lub na podstawie prognozy, oraz historycznych danych zawarto prognozę celów przedsiębiorstwa oraz sposób ich realizacji. Prognozy i założenia uwzględniają wachlarz istniejących uwarunkowań natury
-Przewodnik dla działań strategicznych i operacyjnych firmy;
-pozwala zidentyfikować słabe i silne strony działalności gospodarczej;
-najczęściej obejmuje on działalność bieżącą oraz dodatkowo okres od 3 do 5 lat w przyszłość.


(…)

… i strategicznej przewagi nad konkurentami, określają co konkretnie firma chce osiągnąć w kolejnych okresach); 4. funkcjonalne programy działania (są przełożeniem strategii na konkretne działania na każdym stanowisku pracy).
Metody analizy strategicznej: analiza SWOT, macierz BCG, metoda delficka, metoda scenariuszowa
Macierz BCG jest to najstarsza, najbardziej znana, a zarazem najprostsza i w dalszym ciągu…
… nie przynoszące znaczącej nadwyżki i nie mające perspektyw rozwoju. Metoda delficka należy do grupy metod heurystycznych, w których do podejmowania decyzji wykorzystuje się wiedzę, doświadczenie i opinie ekspertów z danej dziedziny. Wykorzystywana jest do określenia prawdopodobieństwa lub czasu zajścia przyszłych zdarzeń. Postawioną prognozę uzyskuje się poprzez przeprowadzenie serii ankiet wśród ekspertów. Metodę delficką cechuje: * niezależność opinii
* anonimowość opinii oraz ekspertów
* unikanie dominujących osobowości
* kontrolowane sprzężenie zwrotne
* zdalna, asynchroniczna, grupowa komunikacja
* statystyczne opracowanie wyników
* wieloetapowość
* uzgadnianie i sumowanie opinii kompetentnych osób
Metoda scenariuszowa jest jedną z heurystycznych metod podejmowania decyzji. Opiera się na założeniu…
… w rękach kierownictwa
Struktura funkcjonalna - charakteryzuje się występowaniem działów funkcjonalnych kierowanych przez specjalistów. Każdy pracownik podlega ponad jednemu kierownikowi, przez co zostaje złamana zasada jedności rozkazodawstwa. Struktura sztabowo - liniowa - stanowi połączenie dwóch poprzednich struktur, czyli liniowej i funkcjonalnej. W ogólnym zarysie struktura ta przypomina schemat…
… I Zapasy
II Należność krótkoterminowe III Inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Pasywa A Kapitał (fundusz) własny I Kapitał (fundusz) podstawowy II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV Kapitał (fundusz) zapasowy V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII Zysk…
… finansowej
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej informuje o zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań w oparciu o aktywa obrotowe. Wskaźnik szybkiej płynności (quick ratio)
Wskaźnik szybkiej płynności różni się od wskaźnika bieżącej płynności tym, że z aktywów obrotowych eliminowane są mało płynne zapasy i rozliczenia międzyokresowe. Wskaźnik…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz