Zadnia z egzaminu zerówkowego z bankowości

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2772
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadnia z egzaminu zerówkowego z bankowości - strona 1 Zadnia z egzaminu zerówkowego z bankowości - strona 2 Zadnia z egzaminu zerówkowego z bankowości - strona 3

Fragment notatki:

Gwizda_a. Notatka składa się z 4 stron.
Ryzyko bankowe: Kredytowe - poniesienia straty w wyniku nie wywiązania się dłużnika z umowy kredytowej zawartej w banku. Stopy procentowej - straty z tytułu zmian wartości instrumentów dłużnych, kursów walut, stóp procentowych oraz innych aktywów. Operac yjne - ryzyko związane z niskimi kwalifikacjami oraz z zawodnością systemów informatycznych działających w banku. Płynności - brak zdolności do finansowania aktywów oraz terminowego wykonywania zobowiązań w toku normalnej działalności banku. Utraty reput acji - ryzyko strat z tytułu błędów w założeniach bądź danych wykorzystywanych w modelach ekonometrycznych. Ryzyko biznesowe - straty wynikające z niekorzystnych zmian w otoczeniu biznesowym, podjęcia niekorzystnych decyzji lub braku decyzji. MONOBANK - bank który w państwie pełni funkcje banku centralnego oraz zajmuje się obsługą klientów, które w gospodarce rynkowej zarezerwowane są dla banków komercyjnych (takim bankiem był NBP). Był tez w innych krajach. W okresie gospodarki centralnie planowanej był system jednostopniowy z dominującym monobankiem (NBP).
Procesy przemian w Polskim sektorze bankowym po roku 1989: Proces restrukturyzacji proces komercjalizacji
proces prywatyzacji proces konsolidacji (fuzja) ZAKOŃCZONY TRWAJĄ
Ad. 1 Cele restrukturyzacji w Polsce :
Generalnym celem restrukturyzacji Polskiej bankowości jest jej dostosowanie prawne, organizacyjne, kapitałowe i własnościowe do potrzeb gospodarki rynkowej. Do szczegółowych zadań procesu należą: Tworzenie różnorodnego , konkurencyjnego zaplecza finansowego wspierającego procesy restrukturyzacji polskiej gospodarki, Uczestnictwo banków w tworzeniu infrastruktury gospodarki rynkowej i współudział w budowaniu ryku finansowego w Polsce ,
Równe traktowanie klientów banków bez szczególnych preferencji dla dużych przedsiębiorstw handlowych. Umocnienie kapitałowe i podniesienie bezpieczeństwa kapitałowego. oparcie działalności banków komercyjnych na zasadach rynkowych. Równorzędne warunki funkcjonowania różnych banków. Podniesienie wymogów licencjonowania banków. Komercjalizacja banków państwowych. Ustawa o restrukturyzacji przeds. państwowych i banków obligowała te ostatnie do :
Wydzielenia przez banki złych kredytów Ustalenie harmonogramu i podjęcia przez banki w stosunku do złych dłużników jednego z niżej wymienionych działań:
wszczęcie bankowego postępowania ugodowego
pozbycie się długu przez bank poprzez komercjalizacje tego długu (handel długami)


(…)

…. Są to przede wszystkim: kontrola płynności systemu bankowego, a przez to wpływanie na zdolność kreacji pieniądza, pośrednie lub bezpośrednie wpływanie na poziom rynkowych stóp procentowych, łagodzenie wahań stóp procentowych, a przez to zwiększenie efektywności działania rynku pieniężnego, rozwój rynku wtórnego skarbowych papierów wartościowych przez zapewnienie jego płynności. Najczęściej stosowane operacje otwartego rynku to repo i reverse repo.
Stopy procentowe - podział :
depozytowa
referencyjna
edycja lombardowa - NBP udziela bankom tego kredytu pod zastaw skarbowych papierów wartościowych. Kredyt ten umożliwia im pokrywanie krótkookresowych niedoborów płynności udzielony na zasadach: termin spłaty kredytu przypada w następnym dniu operacyjnym po dniu jego udzielenia. warunkiem udzielenia kredytu jest uprzednia spłata…
…. Bankowy porządek prawny w Polsce : Do 31 grudnia 1997 roku - Prawo bankowe 31 stycznia 1989 rok Ustawa o NBP 31 stycznia 1989 rok Ustawa o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ S.A. w Warszawie 24 czerwca 1994 rok Ustawa o BFG 14 grudnia 1994 rok
Od 1 stycznia 1998 roku - okres przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Prawo bankowe 29 sierpnia 1997 rok
Ustawa o NBP 29 sierpnia 1997 rok
Ustawa o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ S.A. w Warszawie znowelizowana 1 stycznia 1998 rok
Ustawa o BFG ( brak nowelizacji )
Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych 29 sierpnia 1997 roku
Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawców 6 grudnia 1996 weszła w
życie 1 stycznia 1998 roku.
Bank centralny - Najważniejsza instytucja Odpowiada za politykę pieniężna państwa Banki z Polsce licencjonuje…
…. Są to przede wszystkim: kontrola płynności systemu bankowego, a przez to wpływanie na zdolność kreacji pieniądza, pośrednie lub bezpośrednie wpływanie na poziom rynkowych stóp procentowych, łagodzenie wahań stóp procentowych, a przez to zwiększenie efektywności działania rynku pieniężnego, rozwój rynku wtórnego skarbowych papierów wartościowych przez zapewnienie jego płynności. Najczęściej stosowane operacje otwartego rynku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz