Główne zmiany w systemie bankowym w Polsce po 1989 roku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Główne zmiany w systemie bankowym w Polsce po 1989 roku - strona 1

Fragment notatki:

4 strony notatki na temat głównych zmian w systemie bankowym w Polsce po 1989 roku. Poruszane w niej zagadnienia to m.in.: opis ustawy Prawo bankowe, ustawa o NBP, działalność NBP jako banku centralnego, uchwalenie dwóch istotnych dla systemu bankowego aktów prawnych w 1994 roku i inne.

Główne zmiany w systemie bankowym w Polsce po 1989 roku.
W 1988 roku władze państwowe postanowiły całkowicie przebudować polski system bankowy, co miało nastąpić w kilku etapach:
powstanie nowego systemu prawnego: ustawa Prawo bankowe i ustawa o NBP,
wyodrębnienie z NBP kas oszczędności i banków komercyjnych,
sprowadzenie roli NBP do roli baku centralnego,
powstanie nowych banków komercyjnych w ramach pobudzania konkurencyjności.
Ad 1) Dnia 31.01.1989 roku weszła w życie ustawa Prawo bankowe, która:
zobowiązywała banki do utrzymywania płynności płatniczej,
wprowadzała rozwiązania służące zapewnieniu bezpieczeństwa środków pieniężnych powierzonych bankom przez klientów, do rozwiązań tych można zaliczyć:
zapobieganie nadmiernej koncentracji kredytów,
zapobieganiu nadmiernym inwestycjom kapitałowym,
nadzór nad działalnością banków, który został usytuowany w banku centralnym, jako Główny Inspektorat Nadzoru Bankowego,
ustalenie zasad dotyczących uzdrawiania banków, ich likwidacji i ogłaszania upadłości.
Nowe prawo bankowe odstąpiło od podziału jednostek prowadzących działalność gospodarczą na jednostki gospodarki uspołecznionej i nieuspołecznionej. Osoby prawne i fizyczne otrzymały prawo swobodnego wyboru banku, z którego usług chciały by korzystać.
Dnia 31.01.1989 roku weszła w życie ustawa o NBP zgodnie, z którą NBP jest:
centralnym bankiem państwa,
bankiem emisyjnym,
bankiem prowadzącym działalność umacniającą pieniądz polski,
bankiem współdziałającym w kształtowaniu polityki gospodarczej państwa,
bankiem prowadzącym działalność kredytowa dla innych banków (kredyty refinansowy),
bankiem prowadzącym rachunki innych banków, budżetu i jednostek budżetowych,
bankiem gromadzącym rezerwy obowiązkowe,
wykonuje nadzór nad działalnością bankową.
Ad 2) Wyodrębniono z NBP :
01.01.1988 r kasy oszczędności i utworzono odrębny bank - PKO,
01.02.1989 r ( na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 11.04.1988r ) zostało powołanych 9 banków państwowych: Bank Gdański w Gdańsku,
Bank Śląski w Katowicach,
Bank Przemysłowo-Handlowy w Katowicach,
Bank Depozytowo- Kredytowy w Lublinie.
Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi,
Wielkopolski Bank Kredytowy w poznaniu,
Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie,
Państwowy Bank Kredytowy w Warszawie,
Bank Zachodni we Wrocławiu.
Banki te stały się samodzielnymi i samofinansującymi się jednostkami organizacyjnymi. Miały prowadzić działalność polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych, udzielaniu kredytów i pożyczek pieniężnych oraz przeprowadzaniu rozliczeń pieniężnych. Każdy z wymienionych banków posiadał swobodę w zakresie:


(…)

… państwową rezerwą dewizową,
sprawowanie funkcji nadzoru bankowego nad instytucjami bankowymi na podstawie rocznych bilansów, miesięcznych sprawozdań i bieżących meldunków,
kształtowanie polityki kursowej i jej bieżącej realizacji,
emisję znaków pieniężnych i organizowanie obrotu gotówkowego,
organizowanie i przeprowadzanie rozrachunków międzybankowych,
reprezentowanie interesów Polski w międzynarodowych…
… wycofania się z rozwiązań deregulacyjnych, które doprowadziły do niewydolności wielu banków spółdzielczych (deregulacja nastąpiła w 1989 roku i oznaczała, że banki spółdzielcze stały się bankami uniwersalnymi pomimo tego, że nie były przygotowane do takiej funkcji i popełniały wiele błędów w swojej działalności)
koniecznością dostosowania się do wymogów UE.
Nowa ustawa wprowadziła:
trzystopniową strukturę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz