Instrumenty polityki pieniężnej-opracowanie - Rezerwy obowiązkowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrumenty polityki pieniężnej-opracowanie - Rezerwy obowiązkowe  - strona 1

Fragment notatki:

Instrumenty polityki pieniężnej W celu kształtowania podaży pieniądza i działalności kredytowej NBP gromadzi rezerwy obowiązkowe banków. Rezerwę obowiązkową banków stanowi wyrażona w złotych część środków pieniężnych w złotych i walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, środków uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych, z wyjątkiem:
- papierów wartościowych zabezpieczonych hipotecznie o okresie wykupu powyżej pięciu lat
- listów zastawnych o okresie wykupu powyżej pięciu lat
- innych środków przyjętych przez bank podlegających zwrotowi, z wyjątkiem środków przyjętych od innego banku krajowego, a także środków przyjętych od banku zagranicznego na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy lub środków pozyskanych z zagranicy na co najmniej 2 lata oraz środków pozyskanych na podstawie umów o prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych
Banki spółdzielcze utrzymują rezerwy obowiązkowe w banku zrzeszającym, z którym są zrzeszone. Bank zrzeszający utrzymuje rezerwę obowiązkową zrzeszonych banków spółdzielczych na swoim rachunku w Narodowym Banku Polskim w kwocie odpowiadającej rezerwom obowiązkowym zrzeszonych w nim banków i własnym rezerwom obowiązkowym. Stopa rezerwy obowiązkowej może być zróżnicowana ze względu na umowny okres przechowywania środków pieniężnych, rodzaj waluty, a także rodzaj dokonywanych operacji finansowych stanowiących źródło pozyskania środków. Suma rezerw obowiązkowych nie może przekroczyć:
  1)  30 % sumy środków pieniężnych od wkładów na żądanie
  2)  20 % sumy środków pieniężnych od wkładów terminowych
Zarząd NBP może zwolnić bank z obowiązku utrzymywania rezerwy obowiązkowej w okresie realizacji programu postępowania naprawczego.
Środki pieniężne z tytułu oprocentowania rezerwy obowiązkowej przekazywane są bankom, z zastrzeżenie, z tym że na wyodrębniony rachunek w NBP przekazuje się określony procent środków z przeznaczeniem na zasilenie Funduszu Poręczeń Unijnych.
NBP może udzielać bankom kredytu refinansowego w złotych celem uzupełnienia ich zasobów pieniężnych lub dla realizacji programu postępowania naprawczego banku. W przypadku i na warunkach określonych w ustawie, NBP może udzielać kredytu BFG. NBP może przyjmować od banków weksle do dyskonta i redyskonta. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz