Uniwersytet Gdański - strona 13

Metody badań prawa konstytucyjnego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1813

Metody badań prawa konstytucyjnego Metody: prawno - dogmatyczna - prawo obowiązujące w określonym czasie i miejscu; pozwala na ustalenie woli prawodawcy, właściwości badanych norm prawnych, instytucji prawnych oraz na tworzenie pojęć służących do dalszego badania obowiązującego prawa; (wada: oderw...

Miejsce EKPCz w prawie wewnętrznym państw

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1358

Miejsce EKPCz w prawie wewnętrznym państw - stron. Z jednej strony, Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i działalność organów Rady Europy powołanych do ochrony gwarantowanych w niej praw stymulu...

Miejsce prawa konstytucyjnego w systemie prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 833
Wyświetleń: 2380

.Miejsce prawa konstytucyjnego w systemie prawa Prawo konstytucyjne jako gałąź prawa wewnętrznego w mniejszym lub większym stopniu wyznacza treść norm, wchodzących w zakres pozostałych dziedzin prawa (normy konstytucji mają tu szczególne znaczenie nie tylko ze względu na ich najwyższą moc prawną, a...

Możliwość zawieszenia praw człowieka przewidziana przez prawo międzyna...

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 980

Możliwość zawieszenia praw człowieka przewidziana przez prawo międzynarodowe i jej ograniczenia. 15 ust. 1 EKPCz zezwala na ograniczenie zakresu praw, gwarantowanych Konwencją, w przypadku „wojny lub innego stanu wyjątkowego, w który zagrożona zostają egzystencja narodu". Ograniczenia te powi...

Normy niezmienne w konstytucjach europejskich i ich rodzaje

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 861
Wyświetleń: 5257

Normy niezmienne w konstytucjach europejskich i ich rodzaje Kategorie postanowień konstytucyj­nych niepodlegających zmianie, nawet w sposób przewidziany do zmiany kon­stytucji oznacza to równocześnie ograniczenie materii, których zmiany konsty­tucyjne mogą dotyczyć. Jako przykład można zwrócić uwa...

Obywatelstwo a przynależność państwowa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 3619

. Obywatelstwo a przynależność państwowa. 1.Obywatelstwo -znaczenie wewnętrzne (regulowane przez prawo wewnętrzne poszczególnych krajów, określające status jednostki w stosunkach wewnętrznych) Przynależność państwowa -znaczenie zewnętrzne (status jednostki w stosunkach międzynarodowych, wobec innyc...

Pojęcie źródeł prawa konstytucyjnego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1043

. Pojęcie źródeł prawa konstytucyjnego Źródło prawa - każdy akt prawotwórczy (akt normatywny), tj. akt zawierający chociaż jedną normę generalną, mogący być podstawą prawną rozstrzygnięć indywidualnych Źródła prawa materialne - czynniki, ...

Poj_ęcie funkcji konstytucji i funkcje

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 749
Wyświetleń: 1470

Pojęcie funkcji konstytucji. Funkcja konstytucji oznacza zespół różnorakich skutków społecznych, jakie stale (w danej społeczności), w odniesieniu do określonej sfery rzeczywistości wywoływane są istnieniem konstytucji. Inny­mi słowy, funkcja konstytucji to nic innego, jak rola jaką konstytucja mo...

Poj_ęcie i istota podstawowych obowiązków jednostek

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1022

Pojęcie i istota podstawowych obowiązków jednostek. Obowiązek konstytucyjny - wyrażony w konstytucji, skierowany do jednostki nakaz lub zakaz określonego zachowania w danej sytuacji; w niektórych państwach (np. Szwajcarii) zarówno doktryna, jak i sądy oraz naczelne organy państwowe stoją na stanowi...

Pojęcie i rodzaje systemów wyborczych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1617

Pojęcie i rodzaje systemów wyborczych. a) Pojęcie systemu wyborczego System wyborczy rozumiany być może dwojako: 1) System wyborczy sensu largo oznacza ogół zasad określających tryb przygotowania i przeprowadzenia wyborów oraz podziału mandatów. Stanowi jakby sumę wszystkich zasad prawa wyborczego...