Miejsce EKPCz w prawie wewnętrznym państw

Nasza ocena:

5
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miejsce EKPCz w prawie wewnętrznym państw - strona 1

Fragment notatki:

Miejsce EKPCz w prawie wewnętrznym państw - stron.
Z jednej strony, Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i działalność organów Rady Europy powołanych do ochrony gwarantowanych w niej praw stymuluje ujednolicanie się systemów prawa wewnętrznego i praktycznych działań organów państw-stron EKPCz w dziedzinie realizacji i ochrony praw jednostki.
Z drugiej strony, organy Rady Europy opierają się, przy ustalaniu standardów dotyczących praw jednostki, na normach prawa wewnętrznego poszczególnych państw, poglądach doktryny prawa konstytucyjnego oraz rozstrzygnięciach organów, do których kompetencji należy ochrona praw jednostki gwarantowanych w prawie wewnętrznym. Należy także zauważyć, że już samo istnienie EKPCz i stworzony przez nią regionalnych mechanizmów ochrony praw jednostki wzmacnia rolę instytucji służących ochronie praw podstawowych w prawie wewnątrzkrajowy.
Zapewnienie zgodności prawa wewnętrznego z EKPCz jest przede wszystkim obowiązkiem ustawodawcy. Określone funkcje do spełnienia mają także w tym zakresie sądy powszechne i - tam, gdzie istnieją - sądy konstytucyjne. Godne podkreślenia jest przy tym fakt, że-EKPCz ma w wielu krajach (np. RFN, Wło­chy, Grecja, Cypr, Turcja) rangę, ustawy zwykłej, w Austrii rangę ustawy konsty­tucyjnej, a w Szwajcarii rangę zbliżoną do konstytucyjnej. Oznacza to, iż jedno­stka może się na nią powoływać w postępowaniu przed sądami w tych krajach, a w Austrii i Szwajcarii naruszenia EKPCz mogą być podstawą wystąpienia ze skargą konstytucyjną. W tych krajach, gdzie EKPCz nie jest traktowana jako akt prawa wewnętrznego (np. Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia), jednostki nie mogą się na nią powoływać w postępowaniu sądowym. Sądy tych krajów w swo­jej praktyce judykacyjnej jednak z reguły dokonują wykładni norm prawa wewnę­trznego, dotyczących praw podstawowych, zgodnie z postanowieniami EKPCz i często uwzględniają kierunki interpretacji poszczególnych praw zawartych w Konwencji, przyjęte przez organy Rady Europy. Jest to zrozumiałe zważy­wszy, że ich orzeczenia mogą być przedmiotem skargi indywidualnej i skargi państw. Należy jednak podkreślić, iż regionalny europejski system ochrony praw jednostki uzupełnia istniejące w poszczególnych państwach systemy wewnętrzne, ale nie zastępuje ich.
Zmiany w procedurze kontrolnej wynikającej z EKPCz.
Organami Rady Europy powołanymi do ochrony praw zawartych w EKPCz są: Europejska Komisja Praw Człowieka, Europejski Trybunał Praw Człowieka i Komitet Ministrów.
Środkami ochrony tych praw są:
1) skarga ,państwa, którą może składać każde państwo-strona EKPCz, jeżeli ono lub jeden z jego obywateli jest zdania, że inne państwo-strona EKPCz naruszyło Konwencję;
2) skarga indywidualna, z którą może wystąpić każda osoba fizyczna, organizacja niepaństwowa lub zrzeszenie, jeżeli uważa, iż zostały - przez jedno z państw-stron EKPCz - naruszone jej prawa gwarantowane w konwencji.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz