Uniwersytet Gdański - strona 14

Pojęcie i klasyfikacja systemu partyjnego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 399
Wyświetleń: 896

Pojęcie systemu partyjnego. U podwalin ustrojów demokratycznych leży wolność zrzeszania się obejmująca nie tylko wolność tworzenia partii politycznych, ale też wolność działania. Nie oznacza to jednak, że istnienie partii politycznych jest koni...

Pojęcie partii politycznej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 840

Pojęcie partii politycznej. Partie -organizacje zrzeszające na zasadach równości i dobrowolności obywateli w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształto­ wanie polityki państwa. Ustawa o partiach politycznych z 27.6.1997 r. (art. 1 ust. 1) uzupełnia tę definicję dwoma elementami: partia pol...

Pojęcie plebiscytu w prawie konstytucyjnym

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1204

Pojęcie plebiscytu w prawie konstytucyjnym. W prawie międzynarodowym termin ten oznacza oświadczenie wyrażone w głosowaniu ludności związanej z pewnym obszarem, tj. miesz­kającej na nim lub tam urodzonej, w kwestii przyłączenia tego obszaru do określonego państwa lub utworzenia z tego obszaru odrę...

Pojęcie praw człowieka

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 490
Wyświetleń: 924

Pojęcie praw człowieka. Prawo pierwotne w stosunku państwa, przysługujące każdemu człowiekowi bez względu na jego przynależność państwową czy pozycję w społeczeństwie. Rzadko terminowi temu nadawane jest nieco inne znaczenie. Nieliczni uważają, że odnosi się ono tylko do tych praw jednostki, zagwar...

Pojęcie praw podstawowych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 707
Wyświetleń: 1120

. Pojęcie praw podstawowych. Prawa podstawowe - prawa zagwarantowane w konstytucji danego państwa, przy czym cześć z nich przysługuje tylko obywatelom tego państwa, a część wszystkim osobom znajdującym się na obszarze jego jurysdykcji. W niektórych konstytucjach regulacje dotyczące podstawowych pr...

Pojęcie skargi konstytucyjnej i jej cele

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1309

Pojęcie skargi konstytucyjnej i jej cele. Szczególne uprawnienie przysługujące osobom fizycznym lub osobom prawnym do ochrony przed sądem przysługującej jej praw i wolności w szczególnym trybie w przypadku jej naruszenia przez akty organów państwowych lub czynności tych organów. Cele: ochrona pr...

Pojęcie zasad konstytucyjnych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 945
Wyświetleń: 2702

Pojęcie zasad konstytucyjnych Zasady konstytucyjne (ustroju) - 1)naczelne, najważniejsze rozstrzygnięcia charakteryzujące ustrój państwa, zawarte w konstytucji (jeśli państwo taka posiada); 2)Normy prawne zawarte w konstytucji, których szczególna doniosłość wyraża się, że: A) z norm tych wynikają i...

Pojecie i cechy suwerenności

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1127

Pojecie i cechy suwerenności. Suwerenność - władza pierwotna, trwała, niezależna w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych i prawnie nieograniczona Cechy: 1) Pierwotny charakter - nie wyprowadza się jej od żadnej innej władzy w państwie ani poza nim (w przypadku prób uzasadnienia pochodzenia władz...

Pojęcie konsultacji ludowych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 763

Pojecie konsultacji ludowych. Konsultacja ludowa - wyrażenie przez zbiorowy podmiot suwerenności w drodze głosowania, opinii w jakiejś sprawie. W od­różnieniu od rezultatów referendum wyniki konsultacji ludowej nie ma­ją charakteru wiążącego. Mają jednak (zazwyczaj duże ) znaczenie po­lityczne. In...

Pojecie prawa wyborczego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 812

.  Pojecie prawa wyborczego. Prawo wyborcze w nauce prawa konstytucyjnego nie jest rozumiane jednoznacznie. P rawo wyborcze w znaczeniu przedmiotowym - ogół norm prawnych regulujących przygotowanie i przeprowadzenie wyborów oraz ustalenie składu orga­nów przedstawicielskich . Prawo wyborcze w znac...