Uniwersytet Gdański - strona 15

Powszechna deklaracja Praw Człowieka i jej prawne znaczenie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 868

Powszechna deklaracja Praw Człowieka i jej prawne znaczenie. Pierwszym aktem obejmującym w sposób kompleksowy prawa jednostki by uchwalona w 1948 r. w formie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, Powszech...

Prawo a wolność jednostki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1099

Prawo a wolność jednostki. Prawa obywatelskie -uprawnienia obywatela danego państwa wynikające z prawa w znaczeniu przedmiotowym i służące do ochrony interesów obywatela . W razie sporu z organem państwowym oby­watel powinien podać podstawę prawną, na której opiera swoje uprawnienie. Należy przy ty...

Problem granic władzy suwerennej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1260

Problem granic władzy suwerennej. Zakres władzy suwerennej jest w praktyce determinowany choćby przez czynniki obiektywne, gospodarcze, materialne. Teorie granic władzy suwerennej w stosunkach wewnętrznych: -w ka­tolickiej doktrynie państ...

Problem nazwy prawa konstytucyjnego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2079

Problem nazwy prawa konstytucyjnego Spotykamy tu najczęściej 3 określenia: prawo konstytucyjne - termin pojawił się pod koniec XVIII wieku we Francji, związany z ideologią rewolucji francuskiej, oddaje ono związek, jaki zachodzi pomiędzy przedmiotem norm konstytucyjnych a przedmiotem norm niższego...

Ratyfikacja umów międzynarodowych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1197

Ratyfikacja umów międzynarodowych. Przed ratyfikację, we właściwym tego słowa znaczeniu należy rozumieć wy­rażenie w imieniu państwa ostatecznej zgody na związanie się traktatem w formie uroczystego aktu głowy państwa. Ratyfikacja jest najbardziej solennym sposo­bem wyrażania tej zgody spośród wsz...

Referendum i jego klasyfikacje

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2408

Referendum i jego klasyfikacje. Podmiotem uprawnionym do zainicjowania referendum może być prawnie określona liczba uprawnionych obywateli (dwóch lub określony odsetek uprawnionych do głosowania), obywatele występujący z inicja­tywą ludową, parlament, głowa państwa, organy regionalne lub część skła...

Rewizja a zmiana konstytucji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 882
Wyświetleń: 4711

Różnice między pojęciami Zmiana konstytucji - uchylenie lub nadanie odmien­nej (niż dotychczas obowiązująca) treści wszystkim lub tylko niektórym po­stanowieniom konstytucji, a także wydanie nowych norm konstytucyjnych. w przewidzianym dla zmiany konstyt...

Rodzaje konstytucji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 994
Wyświetleń: 4284

Konstytucja w sensie formalnym i materialnym Konstytucja w sensie materialnym -obejmuje normy praw­ne (również normy prawa zwyczajowego dotyczące zasad ustroju państwowego, organizacji i funkcjonowania państwa i określające status jednostki w państwie. Przykładem takiej konstytucji jest konstytucja...

Różne koncepcje praw jednostki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1379

Liberalne koncepcje praw jednostki. Nacisk na zapewnienie praw i wolności obywatelskich w ramach państwowego sytemu prawa. Podstawy: wolność osobista i swobodna inicjatywa gospodarcza, ochrona własności i posiadania, ograniczenie wpływów kościoła,

Sposoby regulacji prawa parlamentarnego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2149

Sposoby regulacji prawa parlamentarnego. A)model brytyjski - akty różnego rodzaju, w tym np. precedens B)model austro-węgierski (kelsenowski) -tylko ustawy C)model kontynentalny -konstytucja i wydawane na jej podstawie regulacje (akty normatywne parlamentu lub izby wydawane na podstawie konstytu...