Referendum i jego klasyfikacje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2408
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Referendum i jego klasyfikacje - strona 1

Fragment notatki:

Referendum i jego klasyfikacje. Podmiotem uprawnionym do zainicjowania referendum może być prawnie określona liczba uprawnionych obywateli (dwóch lub określony odsetek uprawnionych do głosowania), obywatele występujący z inicja­tywą ludową, parlament, głowa państwa, organy regionalne lub część składowa federacji. Z technicznego punktu widzenia możliwość usto­sunkowania się przez obywateli do przedmiotu referendum jest ograni­czona do wyboru między rozwiązaniami alternatywnymi. Najczęściej de­cyzja zapada dzięki odpowiedziom „tak" lub „nie" na postawione pyta­nia (pytanie).
Przyjęta w drodze referendum ustawa ma moc równą ustawie uchwa­lonej przez parlament. Sporne jest tutaj, czy parlament może zmieniać lub uchylać w drodze własnych ustaw postanowienia podjęte w drodze referendum. Niektórzy przedstawiciele prawa konstytucyjnego stoją na stanowisku, iż kompetencja zmiany lub derogacji należy do tego pod­miotu, który daną ustawę uchwalił. W praktyce ustrojowej współczesnych państw demokratycznych, poza Szwajcarią, referendum nie odgrywa dużej roli i ilość przeprowadza­nych referendów nie jest duża. W ostatnich latach obserwuje się jednak wyraźną tendencję ożywienia tej instytucji i przekazywania suwerenowi rozstrzygania najważniejszych kwestii (widać to np. w Wielkiej Brytanii, Polsce, Austrii). Według kryterium wymagalności dla ustanowienia określonej regu­lacji prawnej lub podjęcia decyzji wyróżnia się:
1) referendum obligatoryjne - obowiązek przeprowadzenia wy­nika z konstytucji, która wskazuje jakie decyzje i w jakich sytua­cjach, aby stały się prawomocne, muszą zostać przyjęte w referen­dum. W przypadku referendum tego rodzaju, na ustawowo określonych organach spoczywa obowiązek jego przeprowadzenia. Nie jest przy tym możliwe zastąpienie formy referendum jakąkolwiek inną;
2) referendum fakultatywne - jego przeprowadzenie zależy od woli uprawnionych organów, które według własnego uznania podejmują decyzję w tej sprawie. Akty prawne lub rozstrzygnięcia określonego typu mogą, ale nie muszą, dla swej ważności być zatwierdzone w dro­dze referendum. Skutki referendum fakultatywnego są takie same jak referendum obligatoryjnego. Oznacza to, iż organ jest związany wy­nikiem takiego referendum.
Według kryterium zasięgu terytorium , na którym zostało zarządzo­ne referendum wyróżnia się:
I) referendum ogólnokrajowe - w tym przypadku uprawnionymi do głosowania będzie ogół obywateli państwa. Referendum to przepro­wadzane jest na całym terytorium państwa i dotyczy spraw szczegól­nie dla tego państwa istotnych. Możliwe jest wprowadzanie ograni­czeń w postaci uprawnienia do głosowania tylko tych obywateli pań­stwa, którzy zamieszkują na jego terytorium;
2) referendum lokalne - udział w nim wziąć mogą wyłącznie obywa­tele zamieszkali na terytorium określonej jednostki podziału teryto­rialnego państwa. Przedmiotem tego referendum są sprawy o charak­terze lokalnym, mające istotne dla danej społeczności znaczenie. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz