Demokracja przedstawicielska a demokracja bezpośrednia. Formy demokracji bezpośredniej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Demokracja przedstawicielska a demokracja bezpośrednia. Formy demokracji bezpośredniej - omówienie - strona 1 Demokracja przedstawicielska a demokracja bezpośrednia. Formy demokracji bezpośredniej - omówienie - strona 2 Demokracja przedstawicielska a demokracja bezpośrednia. Formy demokracji bezpośredniej - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

4. Demokracja przedstawicielska a demokracja bezpośrednia. Formy demokracji bezpośredniej
Formy wyrażania woli przez suwerenne społeczeństwo generalnie mogą polegać na :
a) demokracji bezpośredniej - tj. bezpośrednim jego uczestnictwie
b) demokracji pośredniej - wybór reprezentantów, którzy będąc mandatariuszami społeczeństwa obywatelskiego uczestniczą w tworzeniu fundamentalnych aktów prawnych(ustaw); stanowi ona współcześnie najbardziej rozpowszechnioną formę przejawiania woli przez suwerenne społeczeństwo obywatelskie.
Demokracja przedstawicielska (pośrednia)
Realizuje się poprzez wybory reprezentantów, którzy przez okres kadencji mają sprawować władzę ustawodawczą, wykonawczą (np. prezydent), na szczeblu lokalnym: wójt, burmistrz , prezydent miasta, kreujemy skład osobowy tych organów :
- wybory większościowe
- wybory proporcjonalne
Funkcje wyborów:
Kreacyjna -wyłonienie reprezentacji parlamentarnej
Legitymizacja władzy -przez wybory legitymujemy wybrane osoby, uzasadniamy ich władzę Kontrolna- po upływie kadencji lud weryfikuje działania tych osób
Integracja społeczna - zespolenie grup ludzkich wokół pewnych elit, idei, wartości
Edukacyjna - dotyczy ludzi jako wyborców, ktoś kto przedstawia określony program, o czymś informuje
Podnosi się poziom inteligencji ludzi, którxy kandydują
Odzwierciedlenie struktury orientacji politycznej w społeczeństwie
Funkcja zabawowa (ludyczna)- wybory to święto demokracji; jest to rytuał społeczny mobilizujący w większym stopniu sferę emocji niż rozumu.
Przymiotniki wyborcze:
- powszechności - równości - bezpośredniości
- tajności głosowania - proporcjonalności
Pojęcie wolnych wyborów:
- wolność kandydatur - oznaczają ich powszechność i równość w odniesieniu do wyborców (brak cenzusu rasy, płci, narodowości, majętności, zamieszkania), zagwarantowanie wszystkim wyborcom oraz kandydatom w wyborach maksimum wolności swobodnego wyboru, w ramach równych demokratycznie pojmowanych praw.
- wolność głosowania - równe warunki podejmowania decyzji wyborczej (dostęp do informacji, propagandy), zagwarantowanie tajności aktu głosowania.
System wyborczy - zespół reguł rządzących
- proces artykulacji preferencji wyborczych wyrażonych w postaci głosów
- proces transformacji proporcji głosów oddanych na poszczególne partie w proporcję uzyskanych przez nie mandatów
Wyróżniamy następujące elementy systemów wyborczego:


(…)

… odpowiedzialności wśród obywateli i formowaniu się racjonalnej kultury politycznej Formy demokracji bezpośredniej:
referendum (decyduje większość)
plebiscyt
konsultacje ludowe (referendum niewiążące)
weto ludowe
inicjatywa ludowa
zgromadzenie ludowe
Konsultacje ludowe - odmiana referendum mająca postać referendum konsultacyjnego, niewiążącego, gdzie obywatele głosują nad określonym rozwiązaniem lub jego projektem - także dyskusje
Zgromadzenie ludowe - forma najbardziej bezpośrednia; zebranie wszystkich osób mających w danym miejscu prawa polityczne, w celu głosowania, przyjmowania aktów normatywnych lub wybierania urzędników. W Polsce tylko quasi-forma zgromadzanie sołeckie, obecnie natomiast w 2 kantonach Szwajcarii, specyficzne na Kubie w l. 1959-60.
Weto ludowe - zgromadzenie określonej puli podpisów osób posiadających…
…, jego modyfikacja lub odstąpienie od procedowania. W terminie 100 dni od uchwalenia możliwe jest potem zgromadzenie podpisów w ramach weta ludowego, co skutkuje zarządzeniem referendum.
Inicjatywa ludowa - prawo wniesienia pod obrady projektu ustawy (niedotyczącej kwestii gdzie wyłączną inicjatywę ustawodawczą posiadają określone podmioty), skutkiem zebrania określonej liczby podpisów (100 tyś. obywateli mających…
…) - gdy w wyniku aktu głosowania powszechnego dochodzi do przyjęcia lub odrzucenia projektu ustawy
częściowy - gdy akt głosowania powszechnego jest tylko koniecznym stadium procesu ustawodawczego
uchylający (abrogacyjny) lub aprobatywny wobec ustawy - w przypadku zgłoszenia przez określoną liczbę obywateli wniosku o podanie uchwalonej ustawy pod głosowanie powszechne (weto ludowe) i wówczas głosowanie…
… wiążącego uważane jest za opiniodawcze (konsultacyjne)
Referendum lokalne (samorządowe)
- może być przeprowadzane we wszystkich sprawach dot. wspólnoty samorządowej
- możliwość odwołania organów wybranych przez członków tej wspólnoty (wójta, burmistrza)
- bierne i czynne prawo wyborcze - obywatele UE, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 18 lat, stale zamieszkują na obszarze działania Gminy oraz którzy zostali wpisani do prowadzonego w tej gminie rejestru wyborców najpóźniej na 12 miesięcy przed dniem wyborów (chociaż wymóg ten zakwestionował orzeczeniem SN)
- rodzaje: gminne, powiatowe, wojewódzkie
- charakter:
>obligatoryjny - odwołanie organu
- samo opodatkowanie się - referendum gminne
>fakultatywne - każda inna sprawa
- prawo inicjatywy - + organ stanowiący
+ 10% uprawnionych do głosowania - ref…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz