Uniwersytet Gdański - strona 12

Geneza partii politycznych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1246

Geneza partii politycznych, Wśród wielu czynników przyczyniających się do powstania partii po­litycznych trzy miały największe znaczenie: 1) Rozwój parlamentaryzmu . Już w zgromadzeniach stanowych ich członkowie łączyli się w grupy, frakcje. Istniały one krótko (np. na czas jednego głosowania) i ...

Historyczny rozwój zawartości treściowej konstytucji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 693
Wyświetleń: 1834

Historyczny rozwój zawartości treściowej konstytucji W ciągu minionych dwóch wieków rozwoju konstytucjonalizmu obserwu­jemy tendencje rozszerzania materii obejmowanych regulacją konstytucyjną. Wspominany już art. 16 francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i

Inicjatywa ludowa i jej rodzaje

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2163

Inicjatywa ludowa i jej rodzaje. Inicjatywa ludowa - jest to uprawnienie określonej prawnie liczby człon­ków zbiorowego podmiotu suwerenności (ludu, narodu) do wszczęcia postępowania ustawodawczego. Inicjatywa ludowa „pozwala obywate­lom żądać od swoich przedstawicieli w parlamencie opracowania, zm...

Instytucja zgromadzenia ludowego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 868

Instytucja zgromadzenia ludowego. Jest to zebranie ogółu uprawnionych do podejmowania decyzji. Ze względu na rozmiary współczesnych państw jest ono rzad­kością. Występuje w trzech małych kantonach szwajcarskich. Podczas zgromadzeń ludowych podejmuje się w nich decyzje w najważniejszych sprawach da...

Klasyfikacje partii politycznych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1386

Klasyfikacje partii politycznych ze względu na rodzaj przywództwa. 1) partie zdecentralizowane, oparte na zasadzie demokracji wewnętrz­nej - cechuje je autonomia organizacji terytorialnych i pozostawianie w gestii organizacji terenowych, lokalnych ważnych decyzji politycz­nych; zdarza się nawet gw...

Koncepcje kryteriów wyróżnienia ustawy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 791
Wyświetleń: 2114

Koncepcje kryteriów wyróżnienia ustawy. A) teoria rozgraniczenia sfer interesów i woli podmiotów . Przedmiotem prawa w ogóle jest wyznaczanie granic dla naturalnej swobody jednostki w związku z tym rozgraniczanie wzajemnych uprawnień i obowiązków poszczególnych podmiotów, stosun­ki między obywatel...

Koncepcje obowiązywania praw podstawowych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 1330
Wyświetleń: 4319

Koncepcja bezpośredniego horyzontalnego obowiązywania praw podstawowych. Horyzontalnego obowiązywania praw podstawowych - ich obowiązywanie w stosunkach między osobami fizycznymi albo między nimi osobami fizycznymi z jednej strony, a osobami prawnymi prawa cywilnego z drugiej. Polega na traktowaniu...

Konsekwencje najwyższej mocy prawnej konstytucji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1463

Konsekwencje najwyższej mocy prawnej konstytucji Zasada zwierzchniej pozycji ustawy za­sadniczej w systemie źródeł prawa oznacza: a)zakaz wydawania aktów pra­wnych sprzecznych z konstytucją (Odnosi się to nie tylko do treści norm niż­szego szczebla, ale także do przestrzegania trybu uchwalania oraz...

Konstytucje nominalne,normatywne,semantyczne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 693
Wyświetleń: 5187

Konstytucje nominalne, normatywne, semantyczne Konstytucje nominalne - wywo­dzą się z władzy ustrojodawczej narodu (suwerena), określają zasady organizacji państwa (przede wszystkim podział władz), gwarantują podstawowe prawa czło­wieka i obywatela wobec państwa (wolność, równość i możność politycz...

Kontrola konstytucji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1232

Materialne i formalne gwarancje konstytucji Materialne gwarancje konstytucji -zasady ustroju społeczno-politycznego czy podstawowe mechanizmy systemu politycznego. Formalne gwarancje konstytucji -instytucje prawne umożliwiające i zapewniające prawidłowość procesu prawotwórczego lub (ogólniej) proce...