Uniwersytet Gdański - strona 11

Podstawowy cel każdego podmiotu gospodarczego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Stefan Olech
 • Controlling
Pobrań: 371
Wyświetleń: 889

Podstawowy cel każdego podmiotu gospodarczego - funkcjonowanie w możliwie najdłuższym okresie czasu. Przedsiębiorstwo musi spełniać wszystkie warunki. Jeżeli jednego czynnika brakuje przedsiębiorstwo jest zagrożone. Najszybciej zauważa się brak dochodu. D - dochód Nie w znaczeniu bilansowym, rpp ...

Rosnące koszty

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Stefan Olech
 • Controlling
Pobrań: 182
Wyświetleń: 973

Koszty rosną, ale przez poprawienie sprawności jest lepiej  referentek 6 Egzamin: 30.01 11:00 pytania testowe - poziom 3, potem pytania na myślenie Czas użytkowania maszyn możemy sami założyć. Szefem jest mistrz, ma pod sobą 26 ludzi. Razy 99 m 2 rocznie - zainstalowana powierzchnia Cena kwh 30...

Zarządzanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Stefan Olech
 • Controlling
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1001

Zarządzanie - podejmowanie i realizacja decyzji wiodących do realizacji celu w czasie, który jest do dyspozycji. wędrówka przez chaos Controlling - wszechstronne, systemowe, ciągłe wspomaganie zarządzania. Pełna opieka nad procesem podejmowan...

Obowiązywanie prawa międzynarodowe w systemie prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 882
Wyświetleń: 2702

Recepcja prawa międzynarodowego w systemie prawa. RECEPCJA NORMY PRAWNO MIĘDZYNARODOWEJ PRZEZ PRAWO KRAJOWE POLEGA NA TYM, ŻE Z MOCY TEGO PRAWA; NORMY TE STAJĄ SIĘ NORMĄ PRĄWNOKRAJOWĄ powtórzenie norma krajowa powtarza lub co najmniej uwzględnia treść normy międzynarodowej transformacja : transform...

Obywatelstwo

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1232

Sposoby nabycia obywatelstwa. 1.Nabycie pierwotne: A) ius soli - zasada prawa ziemi B) ius sanguinis - zasada prawa krwi 2.Nabycie wtórne A) naturalizacja - uznanie przez odpowiedni organ...

Środki kontroli w MPPOiP i MPPGSiK

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2891

. Środki kontroli w MPPOiP i MPPGSiK. Oba pakty przewidują nieco różniące się od siebie systemy kontroli. W Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych obejmuje on: 1) sprawozdania składane Komitetowi Praw Człowieka przez państwa-strony paktu z realizacji jego postanowień; 2) skargi p...

Źródła prawa Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 385
Wyświetleń: 805

Źródła prawa Unii Europejskiej. normy pierwotne - obejmujące układy (umowy międzynarodowe) tworzące Wspólnoty Europejskie i Unię Europejską, aneksy do nich, traktaty je nowelizujące, traktaty rozporządzenie przystąpieniu nowych państw do Wspólnot, traktaty z państwami nie należącymi do Wspólnot nor...

Cechy ustawy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 777
Wyświetleń: 1379

Cechy ustawy. A) charakter ogólny - norma ustanowiona 1.dla pewnej kategorii adresatów w wyodrębnionych ze względu na określoną cechę luby cechy(a nie określonych indywidualne) 2. której przedmiotem (w zna­czeniu zachowania się adresata normy, które winno nastąpić w ,warunkach przez nią określon...

Ekstradycja i jej przesłanki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1624

Ekstradycja i jej przesłanki. Wydanie osoby fizycznej (przestępcy lub osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa) państwu, które ma wobec niej jurysdykcje karną, w celu osądzenia l...

Funkcje prawa wyborczego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1421

Funkcje prawa wyborczego. Funk­cje spełniane przez wybory w każdym społeczeństwie zalezą od szeregu czynników właściwych tylko danemu społeczeństwu, tj. jego struktura, kształt systemu partyjnego, występowanie poważnych