Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 26

Systemy zarządzania jakością

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1295

Systemy zarządzania jakością Zadowolenie klienta osiągamy wtedy, gdy jakość produktu, który mu dostarczamy jest zbieżna z jakością jakiej on oczekuje. Aby móc zaoferować klientowi produkty oczekiwanej jakości konieczne jest, by ...

Warunki pracy i BHP

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 105
Wyświetleń: 896

System czasu pracy to mówiąc w uproszczeniu zbiór reguł normujących czas pracy w zakładzie pracy. Dzięki Kodeksowi pracy rozróżnić możemy podstawowy system czasu pracy oraz szczególne systemy czasu pracy. Obecnie wyróżnić możemy następujące systemy czasu pracy: Podstawowy Jest to system najczęści...

Zarządzanie zapasami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1687

Zapasy - zapewniają ochronę procesów gospodarczych przed zakłóceniami, wpływając na ich stabilizację. W efekcie podtrzymana zostaje ciągłość produkcji lub sprzedaży. To określona miarami ilościowymi lub wartościowymi ilość dóbr znajdująca się w ściśle określonej lokalizacji, które na chwilę obecn...

Aktywa i Pasywa w Bilansie - Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1701

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych: spółki handlowe (osobowe i kapitałowe) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie (jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wynosiły co...

Amortyzacja, konta i błędy księgowe - Środek trwały

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1281

Amortyzacja - dotyczy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych; rozpoczęcie następuje nie wcześniej niż po przyjęciu do używania, a zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów z wartością początkową lub z chwilą likwidacji lub stwierdzenia niedoboru; odpisy są doko...

Bazowe zagadnienia rachunkowości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1155

Techniki rachunkowości: ręczna: ewidencja tabelaryczna - w księdze tabelarycznej, tzw. „amerykance”, dla każdego konta syntetycznego przeznaczona jest jedna kolumna podzielona na stronę Dt i Ct; ewidencja analityczna prowadzona jest odrębnie; na podstawie uzgodnionych obrotów Dt i Ct z ogólną su...

Inwentaryzacja: etapy, definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1442

Inwentaryzacja - zespół czynności zmierzających do ustalenia rzeczywistego stanu składników aktywów i pasywów jednostki gospodarczej na określony moment; celem tego jest stworzenie podstaw do oceny zgodności stanu aktywów i pasywów wykorzystywanych w księgach rachunkowych ze stanami rzeczywistymi...

Księgi Rachunkowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1372

Pełny cykl rachunkowości obejmuje: wystawianie dowodów księgowych prowadzenie ksiąg rachunkowych uzgadniania danych ewidencyjnych ze stanami rzeczywistymi w drodze inwentaryzacji sporządzanie sprawozdań zawierających opracowane informa...

Rachunek zysków i strat - Koszty w ujęciu funkcjonalno- kalkulacyjnym...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1393

Rachunek zysków i strat - przedstawia przychody i koszty jednostki związane z jej działalnością; ukazuje w jaki sposób podmiot osiąga swój wynik finansowy; Zasady konstrukcji rachunku zysków i strat obejmują: jednorodne strumienie wynikowe o charakterze przychodów i ich zmniejszeń przyporządkowan...

Sprawozdania Finansowe.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1169

Sprawozdanie finansowe - ostatni etap cyklu informacyjnego rachunkowości; sporządzane w ramach zamknięcia rocznego; udostępniane na zewnątrz; stanowi jeden z elementów rocznego raportu finansowego przygotowywanego przez przedsiębiorstwo; Sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu rachunku zysk...