Sprawozdania Finansowe.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdania Finansowe. - strona 1 Sprawozdania Finansowe. - strona 2 Sprawozdania Finansowe. - strona 3

Fragment notatki:


Sprawozdanie finansowe - ostatni etap cyklu informacyjnego rachunkowości; sporządzane w ramach zamknięcia rocznego; udostępniane na zewnątrz; stanowi jeden z elementów rocznego raportu finansowego przygotowywanego przez przedsiębiorstwo; Sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu
rachunku zysków i strat
informacji dodatkowej
zestawienie zmian w kapitale własnym, w przypadku funduszy inwestycyjnych zestawienie zmian w aktywach netto (jeśli corocznie)
rachunek przepływów pieniężnych (jeśli corocznie)
Roczny raport finansowy składa się z: rocznego sprawozdania finansowego
opinii biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało obowiązkowemu badaniu
odpisu uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty
sprawozdania z działalności zarządu w przypadku spółek kapitałowych:
istotne wydarzenia, w tym również inwestycyjne, roku obrotowego, mające wpływ na działalność jednostki lub też przewidywane wydarzenia dotyczące przyszłości
przewidywany rozwój jednostki
osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego
aktualny i przyszły stan finansowy firmy oraz perspektywy jej rozwoju
Rachunek z przepływów pieniężnych - obrazuje wpływy i wydatki środków pieniężnych i ich ekwiwalenty powstałe w trakcie działalności gospodarczej oraz ukazuje ich źródła, sposoby ich pozyskiwania i rozdysponowania przez przedsiębiorstwo; podstawą do jego sporządzenia jest ustalenie wysokości nadwyżki finansowej (tzw. „płynnej gotówki lub „cash flow”) wygospodarowanej przez przedsiębiorstwo w toku działalności w danym okresie sprawozdawczym; w tym sprawozdaniu następuje grupowanie przepływów w jednorodne strumienie dzięki czemu zwiększa się wartość użytkowa tego sprawozdania; pozwala ujawnić rzeczywistą sytuację płatniczą firmy; na jego podstawie można m.in. ocenić zdolność podmiotu do regulowania zaciągniętych zobowiązań i wypłacania dywidendy, przyszłe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne, dalsze możliwości kreowania przyrostu gotówki, efekty gotówkowe z działalności inwestycyjnej i finansowej oraz źródła różnicy powstałej pomiędzy zyskiem a zmianą stanu gotówki z działalności inwestycyjnej i finansowej;
Podział na jednorodne strumienie obejmuje działalność: operacyjną - prezentuje się tu wszelkie przepływy związane z podstawową działalnością operacyjną, której rodzaj i zakres określony został w statucie lub umowie spółki
inwestycyjną - pokazuje przepływy związane z nabywaniem i zbywaniem składników aktywów trwałych i krótkoterminowych aktywów finansowych oraz wszystkich związanych z nimi korzyści i nakładów


(…)

… to podpisują wszyscy, jeżeli jednostka postawiona w stan likwidacji to likwidator, syndyk lub zarządca)
badaniu przez biegłego rewidenta podlegają roczne sprawozdania finansowe jednostek powiązanych, w tym roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych, a także innych jednostek kontynuujących działalność, m.in. spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji…

Zastosowanie metody połączenia spółek
Opis przyjętej przez jednostkę polityki rachunkowości
Cele sporządzania informacji dodatkowej:
Ułatwienie określenia rzeczywistej sytuacji finansowej jednostki oraz ewentualnych zagrożeń wynikających z udzielonej gwarancji czy poręczeń
Wyjaśnienie rozliczeń podatkowych
Prezentowanie struktur wybranych pozycji bilansowych, rachunku wyników i sprawozdań z przepływów
… za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro
biegły rewident wystawia pisemną opinię wraz z raportem, o tym czy sprawozdania jest prawidłowe
organ uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki zatwierdza je, musie to zrobić nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego
podział lub pokrycie wyniku finansowego może nastąpić dopiero…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz