Podstawy rachunkowości

note /search

Małe ABC przedsiębiorstwa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 217
Wyświetleń: 840

Bilans przedsiębiorstwa, jedno z podstawowych pojęć w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej podmiotów gospodarczych charakteryzujące stan i strukturę środków (składników majątkowych) przedsiębiorstwa (aktywa) oraz źródeł finansowania tego majątku (pasywa) na dany dzień w roku (ma więc charakte...

Aktywa i Pasywa w Bilansie - Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 756
Wyświetleń: 2170

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych: spółki handlowe (osobowe i kapitałowe) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie (jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wynosiły co...

Amortyzacja, konta i błędy księgowe - Środek trwały

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1372

Amortyzacja - dotyczy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych; rozpoczęcie następuje nie wcześniej niż po przyjęciu do używania, a zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów z wartością początkową lub z chwilą likwidacji lub stwierdzenia niedoboru; odpisy są doko...

Bazowe zagadnienia rachunkowości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1365

Techniki rachunkowości: ręczna: ewidencja tabelaryczna - w księdze tabelarycznej, tzw. „amerykance”, dla każdego konta syntetycznego przeznaczona jest jedna kolumna podzielona na stronę Dt i Ct; ewidencja analityczna prowadzona jest odrębnie; na podstawie uzgodnionych obrotów Dt i Ct z ogólną su...

Inwentaryzacja: etapy, definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2079

Inwentaryzacja - zespół czynności zmierzających do ustalenia rzeczywistego stanu składników aktywów i pasywów jednostki gospodarczej na określony moment; celem tego jest stworzenie podstaw do oceny zgodności stanu aktywów i pasywów wykorzystywanych w księgach rachunkowych ze stanami rzeczywistymi...

Księgi Rachunkowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1582

Pełny cykl rachunkowości obejmuje: wystawianie dowodów księgowych prowadzenie ksiąg rachunkowych uzgadniania danych ewidencyjnych ze stanami rzeczywistymi w drodze inwentaryzacji sporządzanie sprawozdań zawierających opracowane informa...

Rachunek zysków i strat - Koszty w ujęciu funkcjonalno- kalkulacyjnym...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1582

Rachunek zysków i strat - przedstawia przychody i koszty jednostki związane z jej działalnością; ukazuje w jaki sposób podmiot osiąga swój wynik finansowy; Zasady konstrukcji rachunku zysków i strat obejmują: jednorodne strumienie wynikowe o charakterze przychodów i ich zmniejszeń przyporządkowan...

Sprawozdania Finansowe.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1540

Sprawozdanie finansowe - ostatni etap cyklu informacyjnego rachunkowości; sporządzane w ramach zamknięcia rocznego; udostępniane na zewnątrz; stanowi jeden z elementów rocznego raportu finansowego przygotowywanego przez przedsiębiorstwo; Sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu rachunku zysk...

Aktywa i pasywa w bilansie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 1540
Wyświetleń: 7441

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych: spółki handlowe (osobowe i kapitałowe) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie (jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wynosiły ...

Amortyzacja, konta i błędy księgowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1967

Amortyzacja - dotyczy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych; rozpoczęcie następuje nie wcześniej niż po przyjęciu do używania, a zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów z wartością początkową lub z chwilą likwidacji lub stwierdzenia niedoboru; odpisy są do...