Bazowe zagadnienia rachunkowości

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bazowe zagadnienia rachunkowości - strona 1 Bazowe zagadnienia rachunkowości - strona 2 Bazowe zagadnienia rachunkowości - strona 3

Fragment notatki:


Techniki rachunkowości: ręczna:
ewidencja tabelaryczna - w księdze tabelarycznej, tzw. „amerykance”, dla każdego konta syntetycznego przeznaczona jest jedna kolumna podzielona na stronę Dt i Ct; ewidencja analityczna prowadzona jest odrębnie; na podstawie uzgodnionych obrotów Dt i Ct z ogólną sumą dziennika w zestawieniu obrotów i sald sporządza się bilans końcowy;
ewidencja rejestrowa- jest stosowane dla operacji o charakterze masowym, gdzie występuje wiele dowodów księgowych danego typu; podstawowym urządzeniem księgowym jest rejestr; odzwierciedla on w pełni przebieg danej operacji gospodarczej w czasie; rejestr może być prowadzony dla jednego rodzaju dokumentów - rejestr prosty, lub dla dwóch i więcej rodzajów dokumentów - rejestr złożony; liczba rejestrów może być różna (np. rejestr zakupu, sprzedaży, bankowy, kasowy); zsumowane i uzgodnione obroty poszczególnych rejestrów stanowią podstawę do księgować na kotach syntetycznych;
ewidencja przebitkowa- w odróżnieniu od poprzednich form może być dokonywana nie tylko ręcznie, ale i maszynowo, przy zastosowaniu maszyn księgowych; cecha tej ewidencji jest zastąpienie zawartych ksiąg luźnymi kartami kontowymi, tworzącymi kartotekę; dzięki temu ilość wprowadzonych kont może być dowolna; dla tej formy ewidencji charakterystyczne jest księgowanie przez kalkę (przebitkowo); na kartach kontowych dokonywany jest zapis oryginalny, natomiast przez kalkę na dzienniku dokonuje się zapisu skopiowanego, przebitkowego; układ graficzny konta i dziennika są identyczne;
maszynowa
komputerowa- realizuje za pomocą odpowiednich programów całkowity system przetwarzania danych w rachunkowości; technikę tę cechuje: duża szybkość przetwarzania i pewność wyników, wielofunkcyjność, dowolna szczegółowość i wieloprzekrojowość informacji, łatwy dostęp do przechowywanych zbiorów danych;
Kategorie stosowane do wyceny aktywów i pasywów: cena zakupu
cena nabycia
koszt wytworzenia
cena sprzedaży netto
wartość godziwa
trwała utrata wartości
cena nabycia/koszt wytworzenia środków trwałych
cena nabycia/koszt wytworzenia towarów i produktów
skorygowana cena nabycia Cena zakupu - rzeczywista cena zakupu składnik majątkowego należna sprzedającemu (bez podlegającego odliczeniu podatku VAT oraz podatku akcyzowego); w przypadku importu powiększona o obciążenia publicznoprawne; Cena zakupu = cena należna sprzedającemu - VAT i akcyza do odliczenia + obciążenia publicznoprawne przy imporcie - rabaty i upusty
Cena nabycia - cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia publicznoprawne oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzania do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski;

(…)

… nabycie i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych = koszty poniesione za okres budowy, montażu ( w cenach nabycia) +odsetki od kredytu - odsetki od ewentualnej lokaty niewykorzystanej części kredytu + ujemne różnice kursowe - dodatnie różnice kursowe
Skorygowana cena nabycia- (aktywów finansowych i zobowiązań finansowych) to cena nabycia…
… aktualizujące wartość Wycena podstawowych aktywów i pasywów na dzień bilansowy (wycenie się je nie rzadziej niż na dzień bilansowy):
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwalej utraty wartości
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji - wg zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub wg ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej
Środki trwałe w budowie- w wysokości ogółu kosztów powstających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
Udziały w innych jednostkach…
… i urządzeń oraz środków transportu użytych do wykonania środków trwałych w budowie, także inne koszty pozostające w bezpośrednim związku z daną budową (obiektem)
pośrednie (wspólne) - te, które charakteryzują się tym, że nie można ich odnieść bezpośrednio do kosztów wytworzenia poszczególnych obiektów, bowiem w momencie poniesienia dotyczą nie tylko będącego w budowie jednego obiektu, lecz co najmniej dwóch…
…, łącznie z kosztami transportu, załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzania do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski;
Cena nabycia= cena zakupu + koszty zakupu
Koszt wytworzenia- obejmuje koszty bezpośrednie produkcji (związane z wyrobem gotowym, produkcja w toku, półproduktem) oraz przypadającą na okres wytworzenia uzasadnioną część pośrednich kosztów produkcji…
… konta „Koszt sprzedanych produktów” oraz „Koszt obrotów wewnętrznych”, które to saldo przenosi się na stronę Wn konta „Rozliczenie kosztów rodzajowych”; w związku z tym saldo Wn konta „Rozliczenie kosztów rodzajowych” informuje o zmniejszeniu, a saldo Ma o zwiększeniu stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów;

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz