analiza finansowa wspomagana komputerem - Wycena - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
analiza finansowa wspomagana komputerem - Wycena - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Wycena
To proces zmierzający do ustalenia kwot pieniężnych w jakich składniki sprawozdania mają zostać ujęte i wykazane w bilansie oraz rachunków zysków i strat
Wycena bieżąca - dokonuje się w momencie wprowadzenia danego składnika do do systemu ewidencji księgowej
Składnik jest wyceniany bieżąco :
- po cenie nabycia w odniesieniu do składników nabytych
Cena nabycia obejmuję cenę zakupu danego składnika aktywów bez podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W skład ceny nabycia wchodzą: cena zakupu, pozostałe koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do obrotu (transport, załadunek)
- po koszcie wytworzenia w odniesieniu do składników wytworzonych
Wycena ta zawiera koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem(wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania przetworzenia inne koszty) oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem produktu (zmienne pośrednie koszty produkcji oraz ta część stałych pośrednich kosztów produkcji które odpowiadają poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystywaniu zdolności produkcyjnych.
- wg ceny sprzedaż netto lub przez ustalenie tzw. wartości godziwej dla składników otrzymanych nieodpłatnie lub których wartość jest niemożliwa do ustalenia po cenie nabycia lub koszcie wytworzenia
Wycena bilansowa - sposób wyceny opiera się na wartości godziwej ( kwota za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej)
Wycena rynkowa - Koszt historyczny - cena nabycia lub koszt wytworzenia pomniejszony o umorzenia i łączną kwotę odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości
Zasady wyceny:
Zasada kosztu bieżącego aktywa wycenia się w wartości równej kwocie którą należałoby zapłacić w razie nabywania takiego samego lub równoważnego składnika aktywów w chwili obecnej
Zasada wartości możliwej do uzyskania - aktywa wycenia się w wartości równej kwocie pieniężnej którą w chwili obecnej można by uzyskać zbywając dany składnik aktywów w normalnej zaplanowanej transakcji
Zasada wartości bieżącej - aktywa wycenia się w zdyskontowanej wartości bieżącej przyszłych wpływów środków pieniężnych netto, które dana pozycja, wg przewidywań wypracuje w toku działalności gospodarczej
podstawowe  grupy  wskaźników rentowności - wskaźniki rentowności handlowej - wskaźniki rentowności majątkowej - wskaźniki rentowności finansowej co mierzy  wskaźnik rentowności finansowej ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz