Powtórzenie do kolokwium - Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 4305
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powtórzenie do kolokwium - Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości - strona 1 Powtórzenie do kolokwium - Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości - strona 2 Powtórzenie do kolokwium - Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości - strona 3

Fragment notatki:

Powtórzenie Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości Pytania na zaliczenie: Jak rozumiesz koncepcję kapitału? Kapitał własny jest wielkością rezydualną (resztową), czyli wynikową (różnicą między aktywami a zobowiązaniami). Jeśli część aktywów została sfinansowana kapitałami obcymi (zobowiązaniami) to reszta aktywów (aktywa netto) musiała być sfinansowana kapitałem własnym. Dlatego też równowaga bilansowa występuje zawsze. Przykładowo, gdy aktywa wzrosną, przy tych samych zobowiązaniach, kapitał własny ulega zwiększeniu o tyle o ile wzrosły aktywa, doprowadzając pasywa (dopełniając je) do poziomu aktywów.
aktywa ogółem = kapitał własny + zobowiązania ogółem Co jest celem maksymalizacji aktywów netto? Jednostka dąży do pomnażania kapitału własnego, którego odpowiednikiem są aktywa netto (sposób ich liczenia pokazuje jak następuje pomnażanie kapitału własnego).
Aktywa przechodzą ze stanu spoczynku w strumieniowe przepływy.
Celem maksymalizacji aktywów netto jest pokazanie przepływów gotówkowych, a nie kapitałów .
W której zasadzie standardy rachunkowości wprowadzają największą swobodę, największą elastyczność? Standardy wprowadzają największą swobodę w zasadzie ostrożnej wyceny. Zasada ostrożnej wyceny - jedna z nadrzędnych zasad rachunkowości, która nakazuje wyceniać zasoby majątkowe jednostki i źródła ich pochodzenia, tak aby nie spowodować zniekształcenia wyniku finansowego.
Przychód uznajemy, gdy jest on pewny.
Nie księgujemy domniemanych wzrostów. W MSR obowiązuje rozluźniona zasada ostrożnej wyceny.
MSR uznaje zrealizowany wynik.
Co oznacza przychód zgodnie z koncepcyjnymi założeniami? Przychód- Uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych: O wiarygodnie określonej wartości.
W formie zwiększenia wartości aktywów albo zmniejszenia wartości zobowiązań.
Które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego (w inny sposób niż wniesienie środków przez właścicieli).
Co to są aktywa? Aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe :
O wiarygodnie określonej wartości.
Powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.
Które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.
Aktywami są zasoby powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń , co oznacza, że jednostka ma obowiązek wskazania zdarzenia w przeszłości, w wyniku którego zasoby majątkowe zostały przez nią pozyskane. Zasoby mogą być pozyskane w wyniku:


(…)

… bilansowa.
Zysk zmniejsza się tworząc rezerwy - zabezpieczenie na przyszłe wydatki.
Co jest warunkiem uznania elementów sprawozdania finansowego?
Sprawozdanie finansowe - wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie z zasadami rachunkowości. Sporządza się je na koniec roku obrachunkowego (dzień bilansowy) lub inny dzień zamknięcia ksiąg wynikający z przepisów prawa podatkowego.
Warunki konieczne do uznania elementów sprawozdania finansowego:
Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja składników majątkowych i ich wycena.
Dokonywanie odpisów aktualizujących.
Stosowanie w sposób ciągły zasad określonych w ustawie o rachunkowości:
Zasady kontynuacji.
Zasady memoriałowej.
Zasady ostrożnej wyceny.
Jak możesz wyceniać aktywa?
Aktywa można wyceniać z wykorzystaniem metody:
LIFO - wyeliminowane przez MSR…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz