Księgi Rachunkowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Księgi Rachunkowe - strona 1 Księgi Rachunkowe - strona 2 Księgi Rachunkowe - strona 3

Fragment notatki:


Pełny cykl rachunkowości obejmuje: wystawianie dowodów księgowych
prowadzenie ksiąg rachunkowych
uzgadniania danych ewidencyjnych ze stanami rzeczywistymi w drodze inwentaryzacji
sporządzanie sprawozdań zawierających opracowane informacje
Dokumentacja księgowa - zbiór dokumentów (dowodów) w których znajduje pisemne odzwierciedlenie fakt wystąpienia operacji gospodarczej;
Podział dowodów księgowych: własne - wystawiane w danej jednostce
wewnętrzne - ich użytkownikami są inne komórki danego przedsiębiorstwa;
zewnętrzne - są przekazywane na zewnątrz przedsiębiorstwa takim podmiotom jak: kontrahenci, banki, urzędy;
obce - wystawiane przez podmioty spoza jednostki (kontrahentów, banki);
Dodatkowo do dowodów księgowych zalicza się: dokumenty zbiorcze obejmujące zapisy z pewnej grupy dokumentów źródłowych
dowody korygujące dokonane zapisy (noty księgowe)
dowody rozliczeniowe w których już raz dokonane zapisy są zgrupowane wg innych kryteriów
Uwagi do dokumentacji księgowej: dowody księgowe muszą być wyraźnie rozgraniczone od dokumentów nie podlegających księgowaniu;
dowody księgowe powinny znajdować się w siedzibie firmy
po zaksięgowaniu dowody księgowe powinny być uporządkowane i odpowiednio przechowywane przez okres wynikający z przepisów
jakikolwiek zapis w księgach może być dokonany wyłącznie na podstawie dowodów księgowych;
Wymagania, które muszą spełniać dowody księgowe: treść dokumentu musi być zgodna z rzeczywistością, kompletna, zrozumiała, bez błędów rachunkowych
musi być określony rodzaj dokumentu (symbol) i numer identyfikacyjny
w treści dokumentu muszą wystąpić następujące elementy składowe: okres lnie wystawcy, podanie nazw i adresów stron, data wystawienia, data dokonania operacji, przedmiot operacji, wartość operacji, podpisy osób odpowiedzialnych, zapis zawierający stwierdzenie sprawdzenia oraz kwalifikację dokumentu do księgowania
powinny być sporządzone w języku polskim i walucie polskiej (chyba że z kontrahentem zagranicznym)
powinny być sporządzone czytelnie i trwale (bez zamazywania, wycierania, przeróbek)
Podstawowa lista symboli dokumentów: Fa - faktura
PK - polecenie księgowania
KP - kasa przyjmie
KW - kasa wypłaci
LT - likwidacja środka trwałego
OT - odbiór środka trwałego
PT - protokół zdawczo- odbiorczy środka trwałego
PZ - przyjecie zewnętrzne (materiałów, towarów)
PW - przyjecie wyrobów gotowych
R-k - rachunek
RK - raport kasowy


(…)

… materiałów
WB - wyciąg bankowy
WZ - wydanie za zewnątrz
ZW - zwrot wewnętrzny materiałów
Księgi rachunkowe obejmują:
dziennik
konta księgi głównej (ewidencja syntetyczna)
konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna)
wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz)
zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i Kon ksiąg pomocniczych
Dziennik - przeznaczony do chronologicznego ujmowania zdarzeń gospodarczych w poszczególnych okresach sprawozdawczych; zapisy w nim SA dokonywane w oparciu o dowody księgowe; każdy zapis powinien zawierać:
numer pozycji
datę
określenie dowodu księgowego
treść operacji gospodarczej
kwotę
Zestawienie obrotów i sald - powstaje na podstawie zapisów na kontach księgi głównej; zawiera:
nazwy kont lub ich symbole
salda początkowe kont
obroty za miesiąc oraz narastająco…
… sald początkowych poszczególnych składników aktywów i pasywów na podstawie bilansu otwarcia; otwarcie powinno się dokonać w ciągu 15 dni od niżej wymienionych zdarzeń:
na dzień rozpoczęcia działalności
na początek każdego nowego roku obrotowego
na dzień zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa
na dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału jednostek, gdy powstaje nowa jednostka
na dzień rozpoczęcia…
… likwidacji lub postępowania upadłościowego w stosunku do jednostki
prowadzenie - dokonywanie zapisów operacji gospodarczych z zachowaniem odpowiednich zasad; musza być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco;
zamknięcie - powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty wystąpienia poniżej wymienionych zdarzeń (w przypadku roku obrotowego, musi nastąpić nie później niż w ciągu 15…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz