Polityka rachunkowości małych i średnich przedsiębiorców-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2793
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka rachunkowości małych i średnich przedsiębiorców-opracowanie - strona 1 Polityka rachunkowości małych i średnich przedsiębiorców-opracowanie - strona 2 Polityka rachunkowości małych i średnich przedsiębiorców-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 19.11.2010r
Polityka rachunkowości małych i średnich przedsiębiorców
Ustawa o Rachunkowości
Art. 4 ust 3: Rachunkowość jednostki obejmuje:
przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,
prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
okresowe ustalenie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczowego stanu aktywów i pasywów,
wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego
sporządzanie sprawozdań finansowych,
gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.
Elementami rachunkowości są:
dokumentacja operacji gospodarczych
księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z zakładowym planem kont
stosowanie odpowiednich form i technik księgowych
inwentaryzacja składników majątkowych
organizacja wewnętrznej kontroli finansowo-księgowej
Zespoły kont księgi głównej:
Zespół 0- aktywa trwałe
Zespół 1- Środki pieniężne i aktywa pieniężne
Zespół 2- Rozrachunki Zespół 3- Materiały i towary
Zespół 4- Koszty według rodzaju i ich rozliczenie
Zespół 5- Koszty według typów działalności ich rozliczenie
Zespół 6- Produkty i rozliczenia międzyokresowe
Zespół 7- Przychody i koszty ich osiągnięcia
Zespół 8-Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy
Art. 13 UoR
1. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów)
i sald, które tworzą:
dziennik;
księgę główną;
księgi pomocnicze;
zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych;
wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).
2. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera za równoważne z
nimi uważa się odpowiednio zasoby informacyjne rachunkowości, zorganizowane
w formie oddzielnych komputerowych zbiorów danych, bazy danych lub wyodrębnionych
jej części, bez względu na miejsce ich powstania i przechowywania.
3. Warunkiem utrzymywania zasobów informacyjnych systemu rachunkowości w
formie określonej w ust. 2 jest posiadanie przez jednostkę oprogramowania
umożliwiającego uzyskiwanie czytelnych informacji w odniesieniu do zapisów


(…)

… informacyjnych systemu rachunkowości w
formie określonej w ust. 2 jest posiadanie przez jednostkę oprogramowania
umożliwiającego uzyskiwanie czytelnych informacji w odniesieniu do zapisów
dokonanych w księgach rachunkowych, poprzez ich wydrukowanie lub przeniesienie
na informatyczny nośnik danych.
4. Księgi rachunkowe, z uwzględnieniem techniki ich prowadzenia, powinny być:
trwale oznaczone nazwą (pełną…
… nie później niż na koniec roku obrotowego.
Za równoważne z wydrukiem uznaje się przeniesienie treści ksiąg rachunkowych
na informatyczny nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu informacji,
przez czas nie krótszy od wymaganego dla przechowywania ksiąg rachunkowych.
Art. 14 UoR
1. Dziennik zawiera chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie
sprawozdawczym. Bez względu na technikę…
…, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera - wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych,
opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera - opisu systemu…
… i uzupełnieniem
zapisów kont księgi głównej. Prowadzi się je w ujęciu systematycznym
jako wyodrębniony system ksiąg, kartotek (zbiorów kont), komputerowych
zbiorów danych, uzgodniony z saldami i zapisami na kontach księgi głównej.
2. Na kontach ksiąg pomocniczych można w ciągu okresu sprawozdawczego stosować,
obok lub zamiast jednostek pieniężnych, jednostki naturalne. Należy
wówczas sporządzić na koniec okresu sprawozdawczego zestawienie zapisów
dokonanych na kontach ksiąg pomocniczych w jednostkach naturalnych i ustalić
ich wartość.
Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości - rozumie się przez to wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych.
Art. 5.1 UoR
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości należy stosować…
…;
stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.
1a. Można zaniechać zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa w ust. 1
pkt 5 i 6, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów lub techniki dokumentowania
zapisów księgowych.
2. Wartość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz