Mtody i zasady rachunkowości- wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mtody i zasady rachunkowości- wykład 2 - strona 1 Mtody i zasady rachunkowości- wykład 2 - strona 2 Mtody i zasady rachunkowości- wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 2
METODY I ZASADY RACHUNKOWOŚCI
Przedmiot rachunkowości:
Majątek przedsiębiorstwa i jego źródła pochodzenia
Procesy gospodarcze (przychody i koszty)
Wynik finansowy (zysk lub strata)
Metody rachunkowości:
Bilansowa - polega na ujmowania, grupowaniu i przedstawianiu majątku przedsiębiorstwa i wszystkich zjawisk gospodarczych dwustronnie i równoważnie.
Podmiotowa - rachunkowość prowadzona jest odrębnie dla każdego podmiotu gospodarczego. W rachunkowości konkretnego przedsiębiorstwa ujmowane są nie tylko majątek i kapitały tego przedsiębiorstwa, ale także każde pojedyncze operacje gospodarcze dotycząca jego działalności.
Grupowania - polega na ujmowaniu operacji gospodarczych w jednorodnych grupach (przychody, koszty, KO, PO itp.)
Każda jednostka gospodarcza stosuje wszystkie te metody.
Struktura rachunkowości: Klasyczny podział rachunkowości obejmuje trzy zasadnicze człony:
Księgowość (księgi rachunkowe)
Rachunek kosztów (analiza kosztów działalności, przeważnie w jednostkach większych. Im większa jednostka tym bardziej rozbudowany rachunek kosztów, w jednoosobowych jednostkach nie występuje wcale)
Sprawozdawczość finansowa Funkcje i zadania rachunkowości: rachunkowość spełnia w stosunku do podmiotu gospodarczego następujące funkcje:
Informacyjna (o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej)
Kontroli wewnętrznej Sprawozdawcza
Analityczna- interpretacyjna
Statystyczna (losowe jednostki zobowiązane są do dostarczenia informacji statystycznych)
Użytkownicy - odbiorcy informacji
Zewnętrznie (rachunkowość finansowa): aktualni i potencjalni inwestorzy, wierzyciele, banki, organy państwowe
Wewnętrzni (rachunkowość zarządcza): pracownicy, zarząd, kierownictwo
Rachunkowość finansowa: podlega UoR
Roczne sprawozdanie finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Wnioski kredytowe
Rachunkowość statystyczna
Rachunkowość podatkowa
Rachunkowość zarządcza (nie podlega ustawom, zależy od jednostki)
Analiza segmentów w podziale na produkty, odbiorców, rynki
Analiza wydatków i kosztów
Planowanie finansowe
Analiza rentowności, płynności, solidności
Miesięczne, roczne, wieloletnie plany finansowe
Zasady rachunkowości uregulowane w UoR
Uniwersalne
Podstawowe - nadrzędne
Podstawowe - podrzędne


(…)

… na inny trwały nośnik dla zabezpieczenia danych.
KSIĘGI POMOCNICZE służą do ewidencji operacji analitycznych. Ewidencja może być prowadzona ilościowo, wartościowo lub ilościowo-wartościowo. Musimy ją prowadzić dla środków trwałych, środków trwałych w budowie, odpisów umorzeniowych, rozrachunków z tyt. dostaw i usług, z pracownikami, dla operacji gotówkowych w kasie.
ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD sporządza…
… nie wyższej od wartości użytkowej (w myśl tej zasady także wszystkie należności koryguje się o odpisy aktualizujące)
Zasada istotności (art. 8 ust. 1 UoR) W literaturze przedmiotu wymieniane są dodatkowo:
Zasada stosowania cen i kosztów rzeczywistych
Zasada realizacji
Zasad wiarygodności
Nie są zdefiniowane przez UoR, więc jednostki nie mają obowiązku ich stosować.
Cechy jakościowe rachunkowości: przydatność, wiarygodność, wierne odzwierciedlenie, przewaga treści nad formą, neutralność, kompletność, zasada ostrożnej wyceny, porównywalność, sprawdzalność, zrozumiałość.
DOWODY KSIĘGOWE
W Polsce podstawowym aktem prawnym, który reguluje prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obwiązująca Ustawa o rachunkowości. Zgodnie z ustawą każdy podmiot jest zobowiązany do prowadzenia księgowości. Może tego dokonać wybierając wersję…

DZIENNIK służy do ewidencji operacji gospodarczych w danym okresie sprawozdawczym. Podstawę zapisów stanowią dowody księgowe (źródłowe). Przykładem dzienników może być dziennik materiałowy, zakupu, sprzedaży, kasowy, bankowy itp. Jednostka może też stosować jeden zbiorczy dziennik.
KSIĘGA GŁÓWNA - tworzą ją konta syntetyczne (główne) ujęte w zakładowym planie kont. Służy do ewidencjonowania operacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz