Rachunek zysków i strat - Koszty w ujęciu funkcjonalno- kalkulacyjnym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek zysków i strat - Koszty w ujęciu funkcjonalno- kalkulacyjnym - strona 1 Rachunek zysków i strat - Koszty w ujęciu funkcjonalno- kalkulacyjnym - strona 2 Rachunek zysków i strat - Koszty w ujęciu funkcjonalno- kalkulacyjnym - strona 3

Fragment notatki:

Rachunek zysków i strat - przedstawia przychody i koszty jednostki związane z jej działalnością; ukazuje w jaki sposób podmiot osiąga swój wynik finansowy;
Zasady konstrukcji rachunku zysków i strat obejmują: jednorodne strumienie wynikowe o charakterze przychodów i ich zmniejszeń
przyporządkowanie strumieni do odpowiadających im charakterem segmentów wynikowych
wyliczanie pośrednich kategorii wynikowych
prezentację danych w wybranej formie sprawozdawczej
Działalność przedsiębiorstwa: podstawowa
pozostała działalność operacyjna
finansowa
nadzwyczajna Dwie wersje rachunku zysków i strat: porównawcza (koszty w ujęciu rodzajowym)
kalkulacyjna (koszty w ujęciu podmiotowym)
Przychody - powstanie korzyści ekonomicznych w formie zwiększenia aktywów lub zmniejszenia zobowiązań, co doprowadzi do wzrostu kapitału własnego lub spadku jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli; teoretycznie;
Wpływy - dodatnie zmiany stanu środków pieniężnych w kasie lub na rachunku; praktycznie;
Koszty - zmniejszenia korzyści ekonomicznych w formie zmniejszenia aktywów lub zwiększenia zobowiązań, co doprowadzi do spadku kapitału własnego lub wzrostu jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli; teoretycznie;
Wydatki - ujemna zmiany stanu środków pieniężnych w kasie lub na rachunku; praktycznie;
Koszty w ujęciu rodzajowym: I. Amortyzacja (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne)
II. Zużycie materiałów i energii:
materiały podstawowe (surowce i półfabrykaty obcej produkcji)
materiały pomocnicze zużywane do produkcji i usług
opakowanie bezpośrednio produkcyjne i wysyłkowe
materiały budowlane oraz części zapasowe maszyn i urządzeń, ogumienie
materiały gospodarcze, biurowe itp.
paliwa stałe, ciekłe i gazowe
zakup książek, druków itp.
III. Usługi obce:
obróbka obca
usługi transportowe
usługi remontowe
usługi sprzętowe
usługi podwykonawców
usługi komunalne
usługi łączności
usługi najmu i dzierżawy
usługi handlowe
usługi dozoru mienia
usługi biurowe
odpłatność za udział w konferencjach naukowych
usługi informatyczne
IV. Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, gruntów, lokali itd.)
V. Wynagrodzenia (pieniężne i w naturze, dla pracowników i dla osób zobowiązanych umową zlecenie i umową o dzieło)


(…)

… Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
odzież ochronna i robocza
wydatki na szkolenia pracowników
świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy
dopłaty do biletów na dojazdy pracowników do pracy
dopłaty do bufetów i stołówek zakładowych
VII. Pozostałe koszty rodzajowe (np. podróże służbowe, składki ubezpieczeń majątkowych)
Koszty w ujęciu funkcjonalno- kalkulacyjnym:
I. Koszty działalności podstawowej (produkcyjnej, usługowej, handlowej)
II. Koszty sprzedaży:
wynagrodzenia przedstawicieli handlowych
koszty transportu, ubezpieczenia, załadunku i rozładunku, sprzedanych wyrobów, towarów, materiałów;
koszty reklamy
III. Koszty ogólnego zarządu:
wynagrodzenia pracowników administracyjnych
amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezwiązanych z produkcją (np. biura, magazyny)
zużycie materiałów i energii poza produkcją
usługi obce niezwiązane z produkcją
podatki i opłaty (podatek od nieruchomości)
podróże służbowe
świadczenia dla pracowników (np. basen, siłownia)
Rachunek zysków i strat
Wariant kalkulacyjny
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów, usług)
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów:
I. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów (wyrobów, usług)
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży (np. wynagrodzenia przedstawicieli handlowych, koszty transportu, ubezpieczenia, załadunku i rozładunku sprzedanych wyrobów, towarów i materiałów, koszty reklamy)
Koszty ogólnego zarządu (np. wynagrodzenia pracowników administracyjnych, amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezwiązanych z produkcją, zużycie materiałów i energii poza produkcją, usługi obce niezwiązane z produkcją, podatki i opłaty, podróże służbowe, świadczenia dla pracowników)
Zysk ze sprzedaży
Pozostałe przychody…
… niematerialnych i prawnych; odpisanie przedawnionych lub umorzonych należności; niewyjaśnione niedobory majątku; kradzież majątku)
Zysk z działalności operacyjnej
Przychody finansowe: (np. otrzymane odsetki od lokat bankowych, udzielonych pożyczek, odsetki za zwłokę, dyskonta; przychód ze sprzedaży inwestycji; otrzymane dywidendy od udziałów w innych jednostkach; dodatnie różnice kursowe; odpisanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz