Istota i podstawa klasyfikacji kosztów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota i podstawa klasyfikacji kosztów - strona 1

Fragment notatki:

Istota i podstawa klasyfikacji kosztów. Koszty - stanowią wyrażone w pieniądzu zużycie składników majątku, usług obcych, nakładów pracy pracowników oraz niektóre wydatki nie odzwierciedlające zużycia, związane z prowadzeniem działalności przez jednostkę gospodarczą w określonej jednostce czasu. Trzy grupy kosztów: koszty działalności operacyjnej - obejmują kilka pozycji kosztów wg rodzajów oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów wg cen ich sprzedaży produktów, towarów i materiałów umożliwia ustalenie zysku lub straty na tej sprzedaży. pozostałe koszty operacyjne - nie wiążą się bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki gospodarczej. Zalicza się do nich:
- koszty spowodowane sprzedażą, likwidacją lub nieplanowanymi odpisami amortyzacyjnymi środków trwałych
- koszty odpisanych inwestycji, które nie dały zamierzonego efektu inwestycyjnego (gospodarczego)
- koszty likwidacji wartości niematerialnych i prawnych
- odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne
- utworzone rezerwy na spodziewane straty
- odpisy aktualizujące wartość zapasów rzeczowych składników majątku obrotowego
- zapłacone odszkodowania, kary, grzywny
- przekazane darowizny koszty finansowe - poniesione koszty operacji finansowych. Składają się one w szczególności z odsetek, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z prowizji od pożyczek i zobowiązań, strat ze sprzedaży papierów wartościowych, ujemnych różnic kursowych. Inne kryteria klasyfikacji kosztów według: rodzajów - zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia
struktury wewnętrznej - proste (amortyzacja, wynagrodzenia), złożone (koszty wł usług transportowych, usług remontowych, wytworzenia własnej energii)
zwykłej działalności operacyjnej - koszty działalności podstawowej (produkcja, usługi, handel), działalności pomocniczej ( potrzeby bytowe pracowników, usługi dla działalności podstawowej i zarządu), ogólnego zarządu ( związane z organizacją, kierownictwem itd.), koszty sprzedaży
sfer działalności (celu poniesienia) - zakupu, produkcji, sprzedaży
stopnia zależności kosztów od wielkości produkcji - koszty stałe (amortyzacja budynków, koszty oświetlenia, ogrzewania), zmienne (zużycie surowców, opakowań bezpośrednio związanych z produktem)
sposobu ich odnoszenia na wytwarzane produkty - bezpośrednie (materiały bezpośrednie, płace bezpośrednie, obróbka obca), pośrednie (koszty wydziałowe, zakupu materiałów)
związek kosztów z osiągniętymi przychodami - koszty uzyskania przychodów obcych (odpisy amortyzacyjne, wydatki na prace badawczo-rozwojowe, doświadczalne i wdrożeniowe), koszty i wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (odsetki od pożyczek przeterminowanych)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz