Układ rodzajowy kosztów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układ rodzajowy kosztów - strona 1

Fragment notatki:

Układ rodzajowy kosztów: Na typowych kontach rodzajowego układu kosztów ujmuje się następujące pozycje: 1.Konto „Zużycie materiałów i energii”: -rozchód nabytych surowców, półfabrykatów obcych, opakowań, paliwa, ogumienia, części zapasowych maszyn i urządzeń, koszty zużycia energii, pary, wody, gazu.
-materiały nie przechodzące przez magazyn. 2.Konto „Usługi obce” (usługi wykonane przez dostawców, opłacone gotówka czekami, wekslami):
-obróbka obca na powierzonych im elementach produkcji (obróbka termiczna, szlifowanie),
-usługi transportowe, koszty tych usług związanych z zakupem materiałów i towarów, ich sprzedażą i przewozami obcymi,
-usługi remontowe, koszty napraw i konserwacji przez inne podmioty,
-opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, wynajmu urządzeń i pomieszczeń, pranie odzieży, utrzymywanie czystości. 3.Konto „Podatki i opłaty”: -podatki i opłaty działalności operacyjnej (podatek VAT od towarów i usług, podatek od nieruchomości i gruntów, podatki na rzecz miasta gminy. 4.Konto „Wynagrodzenia”: -wynagrodzenia pieniężne i w naturze za prace także na postawie umowy -zlecenia jak i o dzieło.
Konto „Świadczenia na rzecz pracowników”:
-składki z tytułu ubezpieczenia społecznego 45%,
-składki za Fundusz Pracy 3%, składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,2%
-odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonywane w ciężar kosztów działalności jednostki,
-inne odpisy wg odrębnych przepisów 5.Konto „Amortyzacja”: (nieplanowe odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), obciążające pozostałe koszty operacyjne). 6.Konto „Pozostałe koszty rodzajowe”: -podróże służbowe(przejazdy, noclegi, diety)
-koszty reprezentacji i reklamy
-inne (czynsze i dzierżawy). 7.Konto „Rozliczenie kosztów rodzajowych” stosuje się gdy przenoszone koszty proste sa ewidencjonowane najpierw na kontach kosztów wg rodzajów, a następnie są przenoszone na konta kosztów wg typów działalności. Ma: -poniesione w ciągu okresu i dotyczące go koszty proste, w korespondencji ze strona Wn kont kosztów działalności'
-poniesione w ciągu okresu koszty proste na przyszłe okresy lub wyrażające wykorzystanie rezerwy na koszty przyszłych okresów, Wn konta „Rozliczenia miedzyokresowe kosztów. Saldo Wn lub Ma konta "Rozliczenie kosztów rodzajowych" oznacza zmianę stanu zapasów produktów gotowych, produkcji nie zakończonej i rozliczeń miedzyokresowych kosztów w stosunku do stanu na początku roku. Saldo to przenosi się w końcu roku na konto „Wynik finansowy”.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz