EWIDENCJA KOSZTÓW

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
EWIDENCJA KOSZTÓW - strona 1 EWIDENCJA KOSZTÓW - strona 2 EWIDENCJA KOSZTÓW - strona 3

Fragment notatki:

EWIDENCJA KOSZTÓW
Wyróżnia się dwa układy ewidencyjne kosztów. Układ rodzajowy i układ kalkulacyjny, natomiast ewidencja kosztów może być prowadzona według jednego z 3 wariantów:
koszty księguje się tylko w układzie rodzajowym -rozwiązanie takie przyjmują przedsiębiorstwa, które wytwarzają jeden rodzaj produktów lub świadczą jeden rodzaj usług, na koniec okresu nie występuje produkcja nie zakończona, struktura firmy jest prosta.
Ewidencja kosztów w układzie kalkulacyjnym -wariant wykorzystywany jest w przedsiębiorstwach o produkcji wielo asortymentowej, o zróżnicowanej strukturze organizacyjnej, często występuje produkcja nie zakończona na koniec okresu
Księguje się koszty w obu układach jednocześnie
Ewidencja i rozliczenie kosztów w wariancie 3 obejmuje następujące czynności:
każdy koszt na podstawie dokumentu źródłowego księgowany jest po DT jednego z następujących kont kosztów rodzajowych: „Amortyzacja”, „Zużycie materiałów i energii”, „Usługi obce”, „Wynagrodzenia”, „Świadczenia na rzecz pracowników”, „Podatki i opłaty”, „Pozostałe koszty rodzajowe”; Konto „Usługi obce” obejmuje: obróbkę obcą , usługi transportowe, remontowe, dozór mienia, usługi komunalne (wywóz śmieci), pocztowo telekomunikacyjne, bankowe, informatyczne, itp.
Konto „Podatki i opłaty” obejmuje: podatek od nieruchomości, od środków transportu, opłatę skarbową, opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów.
Konto „Świadczenia na rzecz pracowników”: składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz pracy oraz FGŚP, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty BHP, koszty posiłków regeneracyjnych, koszty szkolenia pracowników
Konto „Inne koszty rodzajowe”: koszty podróży służbowych, składki na rzecz organizacji do których przynależność jest obowiązkowa, koszty ubezpieczeń rzeczowych.
Konta układu rodzajowego kosztów korespondują głównie z kosztami bilansowymi.
Koszty rodzajowe księgowane są na kontach układu kalkulacyjnego; ewidencja ta opiera się na tych samych dowodach księgowych, które były wykorzystywane do rejestracji kosztów w układzie rodzajowym lub tez w oparciu o tzw. rozdzielniki kosztów Rozdzielniki - zbiorcze zestawienie kosztów sporządzone w specjalnej tabeli na koniec okresu sprawozdawczego.
Konta układu kalkulacyjnego to:
„Produkcja podstawowa” - księguje się koszt bezpośredni fazy produkcji.
„Koszty wydziałowe” - księguje się koszt pośredni fazy produkcji.
„Koszty ogólnozakładowe” - koszty związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa jako całości ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz