Analiza kosztów w układzie rodzajowym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 4193
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza kosztów w układzie rodzajowym - strona 1 Analiza kosztów w układzie rodzajowym - strona 2 Analiza kosztów w układzie rodzajowym - strona 3

Fragment notatki:


Koszt jest to wyrażone wartościowo zużycie składników majątku trwałego i obrotowego, usług obcych, nakładów pracy oraz niektóre wydatki nie stanowiące zużycia (podatki, składki ZUS) związane z prowadzeniem normalnej działalności przez jednostkę gospodarczą w określonej jednostce czasu. Można również stwierdzić, że koszt to wyrażone wartościowo zużycie środków pracy (środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych), przedmiotów pracy, usług obcych i samej pracy oraz pewne wydatki nie odzwierciedlające zużycia, które są związane z prowadzeniem typowej działalności przez jednostkę gospodarczą w określonym czasie. Koszty ponoszone w ramach zwykłej działalności są zróżnicowane, dlatego dokonuje się ich klasyfikacji według różnych kryteriów. Koszty własne są powszechnie uznawane za jeden z najważniejszych syntetycznych wskaźników charakteryzujących gospodarność przedsiębiorstwa. W kosztach własnych przedsiębiorstwa znajduje się bowiem odzwierciedlenie trafność decyzji strategicznych kierownictwa, racjonalna alokacja zasobów oraz oszczędne, bieżące wykorzystanie wszystkich posiadanych czynników produkcji. Każde więc przedsiębiorstwo stale śledzi kształtowanie się swoich kosztów. Same jednak informacje o ogólnych rozmiarach kosztów mają małą wartość poznawczą i są niewystarczające do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem. Stąd koszty własne są zawsze poddawane wnikliwej analizie. Analiza kosztów przedsiębiorstwa rozpoczyna się zwykle od ogólnej ich oceny w sumach globalnych. Ponieważ całkowite koszty przedsiębiorstwa obejmują wiele różnych składników, przez to dla celów analizy muszą być najpierw zgrupowane według określonych kryteriów. Możemy dokonań podziału kosztów wyróżniając układ rodzajowy kosztów oraz układ kalkulacyjny kosztów. Układ kalkulacyjny kosztów to układ strukturalny kosztów działalności przedsiębiorstwa, wykorzystywany przede wszystkim do celów prognostyczno - planistycznych. Układ kalkulacyjny kosztów wyróżnia dwie podstawowe ich kategorie: Koszty bezpośrednie - czyli takie, które wykazują bezpośredni związek z wytwarzaniem konkretnego wyrobu lub świadczeniem określonej usługi. Koszty pośrednie - to takie, które są związane z szerszym zakresem działalności przedsiębiorstwa, np. koszty zarządu. Podstawowym kryterium podziału całkowitych kosztów przedsiębiorstwa jest ich rodzaj, a zgrupowane według tego kryterium koszty tworzą układ rodzajowy kosztów. Układ rodzajowy kosztów obejmuje jednorodne składniki kosztów, które są z punktu widzenia przedsiębiorstwa prostymi elementami procesu pracy, takimi jak amortyzacja, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia. Do kosztów tych nie zalicza się zużycia energii, półfabrykatów i usług wytwarzanych we własnym zakresie w przedsiębiorstwie, ponieważ są to koszty złożone.

(…)

… od nieruchomości, środków transportu itp.
Podatek VAT naliczony, nie podlegający zwrotowi, opłaty skarbowe, notarialne. Wynagrodzenia - czyli wynagrodzenia brutto za prace wykonane na rzecz danego podmiotu bez względu na charakter stosunku pracy. Świadczenia na rzecz pracowników - zalicza się tu ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, szkolenie pracowników. Pozostałe koszty - do tej grupy możemy zaliczyć np…
… rodzajowy kosztów pozwala bowiem wyodrębnić koszty materialne i koszty niematerialne. Na podstawie zmian w strukturze kosztów rodzajowych można określić kierunki rozwoju przedsiębiorstwa oraz uzyskać ogólną orientację dotyczącą poziomu jego technicznego wyposażenia, zakresu powiązań kooperacyjnych, poziomu pracochłonności i materiałochłonności produkcji. Analiza kosztów w układzie rodzajowym ma charakter…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz