Aktywa i Pasywa w Bilansie - Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2149
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aktywa i Pasywa w Bilansie - Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych - strona 1 Aktywa i Pasywa w Bilansie - Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych - strona 2 Aktywa i Pasywa w Bilansie - Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych - strona 3

Fragment notatki:

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych: spółki handlowe (osobowe i kapitałowe)
osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie (jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wynosiły co najmniej 1 200 000 euro)
instytucje finansowe (banki, ubezpieczyciele, fundusze powiernicze, emerytalne)
jednostki budżetowe
Majątek jednostki w dwóch ujęciach: rzeczowym - aktywa (środki gospodarcze, składniki majątkowe)
finansowym - pasywa (kapitały, źródła finansowania)
Zasady sporządzania bilansu: zasada równowagi bilansowej: Aktywa = Pasywa
zasada segregacji - elementy bilansu należy zakwalifikować do właściwej grupy i podgrupy bilansu wg rosnącego stopnia płynności aktywów oraz rosnącego stopnia wymagalności pasywów zasada dnia bilansowego - bilans zawsze sporządza się na określony dzień
zasada ciągłości - bilans zamknięcia minionego okresu jest bilansem otwarcia w roku następnym
Podział aktywów: trwałe (mają znaczną wartość, są trwale wykorzystywane, zużywają się stopniowo, są wykorzystywane w wielu procesach gospodarczych, wykorzystywane przez okres dłuższy niż 1 rok)
obrotowe (przekształcają się z jednej formy w drugą podczas działalności gospodarczej, wykorzystywane przez okres krótszy niż 1 rok)
Podział pasywów: własne (kapitał powierzony przez właściciela lub samodzielnie wygospodarowany przez jednostkę)
obce (zewnętrzne źródła finansowania, zobowiązania wobec innych)
Każdy bilans zawiera: określenie jednostki gospodarczej
określenie momentu bilansowego (daty)
wyszczególnienie składników majątku i ich wartości
wyszczególnienie źródeł finansowania i ich wartości
bilansujące się sumy cząstkowe i ogólne aktywów i pasywów
datę sporządzenia
podpisy osób odpowiedzialnych za bilans
Bilans Aktywa Pasywa A. Aktywa trwałe: I. Wartości niematerialne i prawne:
autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje;
prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych;
know-how
dodatnia wartość firmy
koszty zakończonych prac rozwojowych;
II. Rzeczowe aktywa trwałe:
1. Środki trwałe:
nieruchomości (w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, odrębne lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i użytkowego)


(…)

… obrotowe:
I. Zapasy:
1. Materiały:
materiały podstawowe (surowce, półfabrykaty, opakowania podstawowe)
materiały pomocnicze
paliwa
części zapasowe
opakowania
odpadki
inwentarz żywy
2. Półprodukty i produkcja w toku:
produkcja w toku
półfabrykaty
3. Produkty gotowe
4. Towary
II. Należności krótkoterminowe:
1. Należności od odbiorców:
należności z tytułu sprzedanych wyrobów, towarów i usług
2. Należności publicznoprawne:
należności od budżetu z tytułu dokonanych nadpłat podatków
3. Należności z tytułu wynagrodzeń
4. Należności od pracowników
5. Inne należności
III. Inwestycje krótkoterminowe:
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
2. Kasa
3. Rachunek bankowy
4. Inne środki pieniężne:
bony pieniężne
czeki obce
weksle obce do 3 miesięcy
akcje, obligacje, udziały
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe…
…. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
3. Zobowiązania z tytułu podatków
4. Zobowiązania wekslowe
5. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
6. Zobowiązania wobec pracowników
7. Inne zobowiązania
IV. Rozliczenia międzyokresowe:
ujemna wartość firmy
Suma aktywów
Suma pasywów
Wartość firmy - różnica pomiędzy ceną nabycia aktywów netto jednego przedsiębiorstwa przez drugie a ich wartością godziwą; może być dodatnia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz