Inwentaryzacja: etapy, definicje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inwentaryzacja: etapy, definicje - strona 1 Inwentaryzacja: etapy, definicje - strona 2 Inwentaryzacja: etapy, definicje - strona 3

Fragment notatki:


Inwentaryzacja - zespół czynności zmierzających do ustalenia rzeczywistego stanu składników aktywów i pasywów jednostki gospodarczej na określony moment; celem tego jest stworzenie podstaw do oceny zgodności stanu aktywów i pasywów wykorzystywanych w księgach rachunkowych ze stanami rzeczywistymi ustalonymi w trakcie inwentaryzacji; w razie potrzeby bada się przyczyny i odpowiednio się koryguje stany księgowe odbiegające od stanów rzeczywistych;
Inwentaryzacja umożliwia: ocenę sposobu przekazywania składników majątku i ich zabezpieczenia przed zniszczeniem, kradzieżą itd.
Ocenę poprawności stwierdzonych stanów z punktu widzenia ich gospodarczej przydatności i zasady racjonalnego gospodarowania
Wyjaśnienie przyczyn rozbieżności
Ustalenie i rozlicznie osób odpowiedzialnych za stwierdzone niedociągnięcia
Etapy procesu inwentaryzacji: Ustalenie rzeczywistego stanu składników aktywów i pasywów
Udokumentowanie inwentaryzacji i jej wyników oraz wycena, jeżeli mają wyraz ilościowy
Porównanie wyników inwentaryzacji z zapisami ksiąg rachunkowych
Ustalenie różnic między stanem rzeczywistym a stanem w księgach
Wyjaśnienie różnic z podaniem ich przyczyn
Rozliczenie różnic w księgach rachunkowych w celu doprowadzenia do zgodności ich zapisów ze stanami rzeczywistymi
Odmiany inwentaryzacji wg różnych kryteriów: wg zakresu:
pełna (obejmuje wszystkie składniki badanej zbiorowości)
wyrywkowa (obejmuje wybrane składniki)
wg powtarzalności:
systematyczne (cykliczna, powtarza się w z góry określonych odstępach czasu)
doraźna (przeprowadzana w miarę potrzeb np. w sytuacji zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za składnik majątku)
wg tryby przeprowadzania:
okresowa (przeprowadzana w określonym wcześniej terminie)
ciągła (przeprowadzana wg planu w pewnym okresie)
Przedmiot inwentaryzacji - składniki aktywów i pasywów jednostki, a w szczególności:
rzeczowe składniki aktywów trwałych (środki trwałe i środki trwałe w budowie)
rzeczowe składniki aktywów obrotowych (materiały, półprodukty, produkty w toku, produkty gotowe, towary)
aktywa finansowe (długo- i krótkoterminowe udziały, akcje, inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne)
należności i zobowiązania
pozostałe aktywa i pasywa
własne składniki aktywów, które zostały powierzone kontrahentom
znajdujące się jednostce cudze składniki aktywów, które zostały jej powierzone do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub użytkowania pod warunkiem, że jednostka ta nie zajmuje się świadczeniem usług pocztowych, transportowych, spedycyjnych i składowania

(…)

… przeprowadzania i terminy inwentaryzacji:
Termin/Częstotliwość
Przedmiot inwentaryzacji
Uwagi
Ostatni dzień roku obrotowego
aktywa pieniężne
papiery wartościowe
produkty w toku produkcji
materiały i towary wpisywane w koszty w dniu zakupu
produkty gotowe zaliczane w momencie wytworzenia do kosztu wytworzenia sprzedanych produktów
bez środków na rachunku bankowym
ustalony w trakcie inwentaryzacji stan na dzień
…, faktur, noty wewnętrzne
Rozrachunki
Ewidencja szczegółowa, dokumentacja źródłowa (faktury, deklaracje ZUS, deklaracje podatkowe, listy płac, rachunki, umowy zlecenie, umowy o dzieło itd.)
Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne kosztów
Ewidencja szczegółowa wg tytułów rozliczeń, noty wewnętrzne, faktur, inne dokumenty
Kapitały własne
Ewidencja szczegółowa, dokumenty statutowe (statut, umowy spółki…
… do pomiarów i pisania, wyciągi z instrukcji inwentaryzacyjnej, wykaz zadań przy spisie, odzież ochronna i roboczą, formularze dokumentów spisowych (karty lub arkusze spisowe)
skontrolowanie czy urządzenia pomiarowe mają aktualną legalizacje ich poprawności
przygotowanie składników majątkowych będących podmiotem spisu
uporządkowanie syntetycznej i analitycznej ewidencji księgowej
osoby materialnie…
… (zmniejszenia), które nastąpiły między datą inwentaryzacji a datą wyznaczenia stanu wynikającego z ksiąg, który jednak nie może być ustalony po dniu bilansowym
Raz w ciągu 2 lat
materiały
towary
produkty gotowe
półprodukty
wymienione składniki muszą znajdować się w strzeżonych składowiskach i być objęte ewidencją ilościowo - wartościową
Raz w ciągu 4 lat
środki trwałe
środki trwałe w budowie
wymienione…
… odrębnie dla każdej pozycji przyczynę różnicy i odpowiednio do nich proponuje sposób rozliczenia
Rodzaje różnic inwentaryzacyjnych:
niedoborów (stan rzeczywisty niższy od księgowego)
niezawinione (powstające z przyczyn niezależnych):
ubytki naturalne (cechy lub procesy fizykochemiczne: wysychanie, utlenianie, parowanie; muszą się mieścić w granicach norm)
ubytki przekraczające normy niezawinione (ubytek
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz